Rodo

 

1.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Bartosza Świetnickiego, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl

lub pod numer telefonu 41 370 50 27

 

2.Obowiązek informacyjny  dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego ogólnym rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju z siedzibą  przy ul. Bohaterów Warszawy 120, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju

2. .Z administratorem można skontaktować się:

a)tradycyjnie drogą korespondencyjną pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój,

b)elektronicznie pod adresem  e-mail: centrum@centrumbusko.pl,

c)telefonicznie pod nr telefonu: 41 234 56 85.

3.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych - kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a)realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochrony danych umożliwienia wykonywanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, czynności i zadań, wynikających z niżej wymienionych przepisów prawa określonych w:

b)w celu zawarcia umowy oraz realizacji procesu jej wykonania na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c)w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

d)oraz w innych celach, o których osoba której dane przetwarzamy będzie informowana podczas pozyskiwania danych.

5.Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora będą:

a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania;

b)operatorzy pocztowi oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z administratorem danych zapewniają wsparcie techniczne dla systemów w których dane są przetwarzane.

6.Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiada Pan/Pani:

a)prawo dostępu do swoich danych;

b)prawo sprostowania (poprawienia) swoich danych;

c)prawo do usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub ramach sprawowania władzy publicznej;

d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

7.Co do zasady podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a przypadku gdy podanie danych jest dobrowolne podmiot danych zostanie o tym poinformowany, celem wyrażenia zgodny na przetwarzanie swoich danych osobowych.

8.Po zrealizowaniu pierwotnego celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z  kategoriami archiwalnymi określonymi instrukcją kancelaryjną oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

9.Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będę również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna o ogólnym charakterze

Ochrona Danych Osobowych