Strona główna

Artykuły

Dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku

2 grudnia 2022

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  - lider Projektu nadzwyczajnego, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy" informuje, że w ramach projektu udostępniony został dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku.
 
Rejestracja osób chcących skorzystać z usług konsultanta prawnego odbywa się telefonicznie (41-342-13-88 – osoba ukraińskojęzyczna) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej (olha.hrabovska@sejmik.kielce.pl). Do zadań konsultanta prawnego należą m.in. konsultacje prawne dotyczące możliwości załatwienia różnego rodzaju spraw po przybyciu uchodźców do Polski, w tym w zakresie procedur dotyczących legalizacji pobytu w Polsce. Konsultacje mogą dotyczyć również każdej innej pomocy prawnej wynikającej z dynamicznie rozwijającej się sytuacji, która zaistniała po 24 lutym 2022 roku,  w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: Dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku

21 listopada

21 listopada 2022

21 listopada

21 listopada 2022

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: 21 listopada
Powiększ zdjęcie

Przekazanie nowego samochodu

18 listopada 2022

W dniu 08.11.2022 r. nastąpiło oficjalne przekazanie samochodu Renault Trafic  typu bus 9 – osobowy przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie. Auto zostało dofinansowane z programu PFRON „Wyrównanie różnic między regionami III” w kwocie 98.397,00 zł , pozostałą kwotę 89.558,00 zł ze środków własnych przekazał Powiat Buski.  W uroczystości przekazania samochodu  wzięli udział: Dyrektor PFRON w Kielcach – Andrzej Michalski, Starosta Buski – Jerzy Kolarz, Wicestarosta Buski – Stanisław Klimczak, Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju – Aneta Chwalik, Dyrektor DPS Gnojno – Renata Szymańska – Gałązka.

 

 

 logo

 

 

 

 

DPS Gnojno
Czytaj więcej o: Przekazanie nowego samochodu

Informacja

18 listopada 2022

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

16 listopada 2022

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r., poz. 1327 z późn. zm.)

ZAPRASZA

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych  podmiotów realizacji zadań publicznych w zakresie działalności pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” na terenie powiatu buskiego w 2023 roku.

Pobierz
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej PDF

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”

16 listopada 2022
Powiększ zdjęcie

Rodzina w Centrum

9 listopada 2022

W dniu 02.11.2022 r. zostały zakończone prace związane z wykonaniem altany drewnianej oraz placu i ścieżek z kostki brukowej w ramach realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.W ramach ww. Projektu istnieje możliwość skorzystania z hostelu, który jest miejscem czasowego schronienia dla osób doznających przemocy oraz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Altana pozwoli osobom przebywającym w hostelu na spędzanie czasu wolnego na odpoczynku na świeżym powietrzu. Bardzo istotne przede wszystkim dla dzieci jest, aby wyjść na dwór, zrelaksować się. Dziecko, które spędza dużo czasu na powietrzu ma więcej energii i lepiej radzi sobie ze stresem, co pomaga oczyścić organizm z negatywnych emocji oraz jest niezbędnym czynnikiem prawidłowego rozwoju. Ponadto ograniczenie wyjść z domu, izolacja od społeczeństwa może sprawiać, że sytuacje rodzinne ulegają pogorszeniu. Dlatego altana jest idealnym miejscem dla rodzin przebywających w hostelu, gdzie będą mogli spędzić swój czas wolny, co wspomoże proces odbudowy psychicznej. Dodatkowo z uwagi na wciąż trwający stan zagrożenia epidemicznego, altana będzie mogła służyć również dla Uczestników Projektu jako miejsce oczekiwania na spotkania ze specjalistami zatrudnionymi w ramach Projektu. Altana będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie przez Uczestników Projektu.

Czytaj więcej o: Rodzina w Centrum

Tygodnik Ponidzia

8 listopada 2022

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Tygodnik Ponidzia

Tygodnik Ponidzia

8 listopada 2022

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Tygodnik Ponidzia

Informacja

4 listopada 2022

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: Informacja

Informacja

2 listopada 2022

Przeszedłeś wylew? Zastanawiasz się czy po wylewie powrót do pracy jest możliwy?
Chcesz pracować ale musisz zmienić zawód?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

 

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(41)230-97-00 oraz (22)50 55 600

E-mail: ork@pfron.org.pl; kielce@pfron.org.pl

Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Czytaj więcej o: Informacja

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 2023: nabór wniosków

2 listopada 2022

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

W ramach programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 proc. kosztów realizacji zadania.

Termin naboru wniosków: wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z programu należy przesłać do właściwego wojewody w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP w terminie do 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).

Wniosek, kalkulacja kosztów oraz informacja opisowa muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wszelkie informacje  - tel.: (41) 342-15-11.

źródło: https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/22707,Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-2023-nabor-wnioskow.html

 

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska
Czytaj więcej o: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 2023: nabór wniosków
Powiększ zdjęcie

Wycieczka dla młodzieży

26 października 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w dniu 14.10.2022 r. odbyła się wycieczka dla młodzieży w ramach prowadzonej dla nich grupy wsparcia. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Rodzina w Centrum” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Uczestnicy wycieczki wyruszyli wynajętym busem do Kompleksu Świętokrzyska Polana w Chrustach k/Kielc. Na miejscu spotkali się z przewodnikiem, który na początek zaprosił ich do zwiedzenia Oceaniki. Zgromadzono w niej zwierzęta i rośliny z wód rzek, jezior, mórz i oceanów całego świata. Młodzież miała okazję zobaczyć ponad 500 gatunków zwierząt, którym odtworzono warunki, w jakich występują w swoim naturalnym środowisku. Do tego celu wykorzystano ogromne akwaria wypełnione około 290.000 litrów wody. Po „wodnej przygodzie”, uczestnicy wycieczki zwiedzili Park Miniatur Świętokrzysko. Rozciąga się on na powierzchni 2 400 m2 i gromadzi wyjątkowe zbiory, a mianowicie kopie najważniejszych 20 obiektów regionu świętokrzyskiego w skali 1:20. Znajdują się w nim miniatury zamków, budowli obronnych, zabytków sakralnych oraz zabytków technicznych.

Następnie, zachwyceni wodnym światem oraz pięknem budowli regionu świętokrzyskiego, udali się na obiad, po którym wrócili busem do Buska-Zdroju.

Dzięki wyjazdowi młodzież miała możliwość lepszego poznania województwa świętokrzyskiego poprzez odkrycie jego najważniejszych zabytków, nawiązania nowych znajomości oraz okazję do ciekawego spędzenia czasu.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Zagdańska-Uptas
Czytaj więcej o: Wycieczka dla młodzieży

Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu?

26 października 2022

Cukrzyca nie musi oznaczać rezygnacji z pracy. Specjaliści ds. rehabilitacji razem z Tobą opracują indywidualny plan rehabilitacji.

Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać z cukrzycą?  Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Weźmiemy pod uwagę Twoje predyspozycje przy doborze szkoleń, otrzymasz wsparcie psychologiczne i będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym.

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(41)230-97-00 oraz (22)50 55 600

E-mail: ork@pfron.org.pl; kielce@pfron.org.pl

Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON

Czytaj więcej o: Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu?

Tygodnik Ponidzia

26 października 2022