Strona główna

Artykuły

Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków

24 marca 2023

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki mowy. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących z w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,  członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania  będą znajdować się w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dofinansowanie-do-szkolenia-jezyka-migowego-i-innych-srodkow-komunikowania-sie oraz w serwisie iPFRON+: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/ po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika, co powinno nastąpić najpóźniej do dnia 21 marca 2023 r. Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne będzie posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Instrukcja założenia Profilu Zaufanego dostępna jest w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej:  https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Osoby, które chcą złożyć wniosek, mogą już dziś założyć konto w systemie iPFRON+ pod adresem https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Rejestracja nowego użytkownika następuje po wybraniu w menu przycisku „dodaj nowy wniosek” lub „zaloguj przez login.gov.pl”. W kolejnym kroku użytkownik zostaje poproszony o uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP i dokonuje rejestracji w systemie. Cała procedura zajmuje tylko kilka minut.

W celu zwiększenia wiedzy na temat obsługi i funkcjonalności systemu warto skorzystać z zasobów platformy edukacyjnej (https://edukacja.pfron.org.pl).

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

Daniel Cymbaluk, koordynator projektu iPFRON+

 

 

Czytaj więcej o: Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków

Informacja o wynikach

22 marca 2023

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach

„POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY”

17 marca 2023

  „POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY”

Informacja dot. projektu pn. ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.


Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Terminem przyjmowania zgłoszeń do niniejszego projektu, upływa z dniem 30 kwietnia 2023 roku. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do Twoich obecnych możliwości zdrowotnych i polepszysz swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces rehabilitacji. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do Twoich obecnych możliwości zdrowotnych i polepszysz  swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to od 4 do 6 miesięcy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna. Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów.

 

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach. Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia lub uruchomienia działalności gospodarczej.

Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

Pobierz formularz zgłoszeniowy ze strony PFRON.

 

Zapraszamy do kontaktu: kielce@pfron.org.pl, tel. 41 230 97 00.

Czytaj więcej o: „POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY”

Usługi Prawnika

7 marca 2023

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina  w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

 - w miesiącu marcu 2023 roku będą świadczone w następujących terminach:

15.03.2023 r. (środa)  w godz. 09:00-15:00

 17.03.2023 r. (piątek)  w godz. 09:00-15:00

 29.03.2022 r. (środa) w godz. 09:30-13:30

                      

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,

który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Czytaj więcej o: Usługi Prawnika

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

6 marca 2023

Informacja

1 marca 2023

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" w 2023  roku.

 

Informacje dla wnioskodawców – Moduł I

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 1 marca 2023 r. w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju, a także drogą pocztową na adres  ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.  W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wysokość dofinansowania:

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2023 roku.

Zapoznaj się treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5).

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek
Czytaj więcej o: Informacja

’Wzajemnie potrzebni” – konkurs ogólnopolski

28 lutego 2023

Zapraszamy udziału w otwartym ogólnopolskim konkursie, którego celem jest wyłonienie ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego, kompleksowego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie działań na terenie gmin wiejskich, gmin wiejsko-miejskich, gmin miejskich do 120 tys. mieszkańców oraz ich związków w celu utworzenia Społecznych Agencji Najmu na ich terenie. Dzięki planowanym działaniom samorządy lokalne mogą zwiększyć ofertę mieszkaniową, bez ponoszenia wydatków na budowę nowych mieszkań.  Do wzięcia udziału w konkursie zachęcamy organizacje pozarządowe, gotowe do podjęcia działań m. in. w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych.

Alokacja przeznaczona w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 18 000 000 zł. W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 4 500 000 zł.

Podczas trwania konkursu zostaną zrealizowane 4 bezpłatne webinary edukacyjno-informacyjne w celu wprowadzenia w tematykę zadania publicznego i wyjaśnienia najważniejszych zasad udziału w konkursie.  Zostaną przeprowadzone również bezpłatne szkolenia w zakresie: tworzenia i prowadzenia Społecznych Agencji Najmem oraz zarządzania najmem. Szkolenia odbędą się w przystępnej formule online, z możliwością zadawania pytań i konsultowania pojawiających się niejasności. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu na stronie internetowej: https://wzajemniepotrzebni.pl/

Czytaj więcej o: ’Wzajemnie potrzebni” – konkurs ogólnopolski

Komunikat !!!

28 lutego 2023

Nabór wniosków „Aktywny samorząd” w 2023 roku

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju informuje, iż  od  1 marca 2023 roku rozpocznie się  nabór  wniosków  w ramach  programu "Aktywny samorząd"  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

Moduł I

 • dnia 31 sierpnia 2023 r.

Moduł II 

 • dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
 • dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

 

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON) lub  w siedzibie Centrum,  a także drogą pocztową na adres  ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.  W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  w szczególności:

 • posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie e-PUAP.

Informujemy, że składanie wniosków w systemie SOW umożliwia:

 • w ramach Modułu II otrzymanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia zwiększonego maksymalnie o kwotę 880 zł (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy),
 • w ramach Modułu I uzyskanie dodatkowych 10 punktów  przy ocenie merytorycznej wniosku (preferencja jednorazowa). 

Szczegółowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Busku- Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój
lub pod numerem telefonu (41) 234 56 88. 

 

Szczegółowe informacje o programie oraz wnioski do pobrania w zakładce: Programy PFRON-Aktywny Samorząd 2023. 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek
Czytaj więcej o: Komunikat !!!

Informacja

27 lutego 2023

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Informacja

23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

23 lutego 2023

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001. Od 2002 roku Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji organizuje z tej okazji różnego rodzaju inicjatywy.

Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.

Depresja to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba związana z zaburzeniami nastroju. Mimo tego, że występuje bardzo często, wciąż jest stygmatyzowana, a osoby na nią cierpiące wstydzą się szukać pomocy. Depresja jest uleczalna, choć może nawracać.

To choroba, która nie zna płci, wieku, rasy, pochodzenia. Na depresję chorują kobiety, mężczyźni, osoby starsze, kobiety po porodzie, dzieci i młodzież. W przypadku dzieci i młodzieży depresja ma niestereotypowy przebieg. Zachorowania w tej grupie wiekowej rosną lawinowo.

10 CHARAKTERYSTYCZNYCH OBJAWÓW DEPRESJI:

 1. smutek, przygnębienie, niemożność odczuwania radości („nic nie cieszy”)
 2. zmniejszenie zainteresowań (np. niechęć zajmowania się swoim hobby)
 3. zmniejszenie aktywności, apatia, spowolnienie, niechęć do działania
 4. problemy ze snem (bezsenność lub nadmierna senność)
 5. zmniejszenie apetytu, spadek wagi ciała (rzadziej zwiększenie apetytu i przyrost masy ciała), suchość w ustach
 6. uczucie ciągłego zmęczenia, brak energii
 7. lęk, uczucie wewnętrznego napięcia, „niepokój w środku”
 8. trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, wrażenie niesprawności intelektualnej
 9. poczucie beznadziejności, niska samoocena,
 10. dolegliwości bólowe (bóle głowy, brzucha, bóle w klatce piersiowej, nerwobóle).

Depresję leczy się farmakologicznie lekami przeciwdepresyjnymi i psychoterapią. Czas leczenia dla każdego jest indywidualny. To nie wstyd zwrócić się o pomoc do lekarza. Szacuje się, że w Polsce ok. 8 mln ludzi cierpi na depresję lub stany depresyjne z czego tylko 1,5 mln jest zdiagnozowanych i leczonych.

NA DEPRESJĘ NIE POMOGĄ DOBRE RADY!

Powodują one jedynie zwiększenie poczucia winy, zmniejszenie samooceny, wycofanie, osamotnienie (pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego.

ZAMIAST UDZIELAĆ DOBRYCH RAD WSPIERAJ EMOCJONALNIE, ROZMAWIAJ, INTERESUJ SIĘ, ZAPYTAJ CO SIĘ DZIEJE? JAK MOŻESZ POMÓC?

Gdy zauważysz coś niepokojącego namów na wizytę u lekarza.

Choć zdrowej osobie wydaje się, że może pomóc, pewne stwierdzenia mogą zrobić więcej szkody niż pożytku. W stosunku do osoby z depresją unikaj zdań typu:

 • „Weź się w garść!”
 • „Inni mają gorzej!”
 • „Nie przesadzaj!”
 • „Wyjdź do ludzi!”
 • „Znajdź sobie zajęcie!”
 • „Nie rób mi tego!”
 • „Uśmiechnij się!”
 • „Życie nie jest bajką!”
Źródło : www.gov.pl/
Czytaj więcej o: 23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

22 lutego Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw.

22 lutego 2023

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywa się w dniach od 20 do 26 lutego. Każda osoba zainteresowana może w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w komendach Policji, w sądach, prokuraturach, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych, czy organizacjach pozarządowych w całym kraju.

Lista organizacji i miejsce, gdzie można uzyskać pomoc znajduje się pod adresem internetowym: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/.

 

Czytaj więcej o: 22 lutego Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw.

Informacja

22 lutego 2023

Usługi Prawnika

7 lutego 2023

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

25 stycznia 2023

MALUCH+ 2022-2029

24 stycznia 2023

KPO_EFS

Program „MALUCH+” został przekształcony w program długofalowy na lata 2022-2029. „MALUCH+” jest programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa. Budżet programu wynosi 5,5 mld zł, co zapewnia większe wsparcie w utworzeniu i dofinansowaniu funkcjonowania miejsca opieki. Tak wysoka pula środków pozwoli na dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania 102 tys. miejsc opieki.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba
Czytaj więcej o: MALUCH+ 2022-2029

Tygodnik Ponidzia

17 stycznia 2023

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Tygodnik Ponidzia