WYNIKI otwartego konkursu ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 grudnia 2023

UCHWAŁA NR 1165/2023 ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 20 grudnia 2023 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie jednego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2024 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 z późn.zm.) i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku obejmującego:
Prowadzenie jednego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

§ 2.

W wyniku oceny ofert wybrano ofertę Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II/3, 25-013 Kielce obejmującą prowadzenie na terenie powiatu buskiego jednego Domu Pomocy Społecznej w Słupi przeznaczonego dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

§ 3.

1. Dotacja na wsparcie realizacji zadania wynosi: 1 106 950,00 złotych.
2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.
3. Zadanie będzie realizowane od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju i w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz na stronie internetowej Centrum www.centrumbusko.pl.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  • Uchwała [ PDF ]
Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Justyna Zięba