Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja o wynikach

26 listopada 2021

Dodany przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Edyta Borek
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach

Informacja o wynikach

26 listopada 2021

Dodany przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Edyta Borek
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach

Informacja

24 listopada 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Informacja

Tygodnik Ponidzia

23 listopada 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Tygodnik Ponidzia

Kondolencje

22 listopada 2021

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

19 listopada 2021

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

18 listopada 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO REALIZACJI PROGRAMU

Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju ogłasza nabór uczestników do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV.

CEL PROGRAMU: Celem programu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób  z niepełnosprawnościami poszkodowanych na skutek sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

RODZAJ WSPARCIA: W ramach realizacji programu zostało zaplanowane wsparcie  na rzecz osób z niepełnosprawnościami w postaci zakupu paczek z podstawowymi produktami spożywczymi oraz z artykułami czystości i środkami ochrony osobistej. Działanie ma na celu zniwelowanie niekorzystnych skutków wywołanych sytuacją pandemiczną w kraju spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

ADRESACI: 200 osób z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne, dzieci  i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujących teren Powiatu Buskiego. Osoby, które nie ubiegały się i nie otrzymały na podstawie odrębnego wniosku pomocy finansowej ze środków PFRON na realizację dodatkowego wsparcia, w tym z samorządu województwa lub z samorządu powiatowego lub gminnego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: Osoby chętne do uczestnictwa   w programie składają Formularz zgłoszeniowy wraz  z wymaganymi załącznikami, które należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120 w terminie od 18 listopada 2021 roku do 6 grudnia 2021 r.

O przystąpieniu do programu będzie decydować między innymi kolejność wpływu wniosków osób niepełnosprawnych.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

  • formularz zgłoszeniowy do udziału w programie
  • kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego
  • klauzula informacyjna
  • kserokopia pełnomocnictwa lub postanowienie sądu, jeżeli ustanowiony jest pełnomocnik lub opiekun prawny (jeżeli dotyczy).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (041) 234 56 88 w godzinach od 7.30 do 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

 

Pliki do pobrania

Opublikował: Łukasz Drobek. Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska
Czytaj więcej o: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

17 listopada 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja

16 listopada 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: Informacja

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

16 listopada 2021

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.)

ZAPRASZA

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych  podmiotów realizacji zadań publicznych w zakresie działalności pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” na terenie powiatu buskiego w 2022 roku.

Do pobrania:

  • Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej (z załącznikiem) [ PDF ] [ DOC ]
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Uchwała Nr 651/2021 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

16 listopada 2021

Uchwała Nr 651/2021
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2022 roku

Do pobrania:

  • Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2022 roku [ DOCX ] [ PDF ]
  • Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań [ PDF ]
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 651/2021 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

15 listopada 2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

15 listopada 2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

10 listopada 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Informacja

8 listopada 2021

Powiększ

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Informacja

Czasopismo "Doradca w Pomocy Społecznej"

3 listopada 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Czasopismo "Doradca w Pomocy Społecznej"