Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,  mogą ubiegać się:
1. Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

 b) jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

 2. Jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych  z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu  należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek do PCPR w każdym czasie.

 

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek osoby niepełnosprawnej,
  2. kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu),
  3. zaświadczenie lekarza o potrzebie rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego,
  4. oferta sprzedaży wnioskowanego  sprzętu rehabilitacyjnego.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych w danym roku dla Powiatu Buskiego i może wynosić maksymalnie do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 UWAGA:

  1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania  poniesionych  przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
  2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
  3. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.

 

 Szczegółowe informacje można uzyskać
osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
bądź pod numerem telefonu:  (41) 234 56 88.

Przejdź do - Wniosek na sprzęt dla instytycji

Wniosek na sprzęt dla instytycji