Program „Rodzina 500+” dla Dzieci Umieszczonych w Pieczy Zastępczej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od dnia 1 kwietnia 2016r. w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa nowe świadczenia : 

 • dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych
 • oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dla dzieci z pieczy zastępczej przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego, tj. 500 zł miesięcznie.

Dodatek wychowawczy:

 • przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka
 • udzielany jest na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka
 • należy się zarówno osobom otrzymującym świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również osobom otrzymującym świadczenia na zasadach ustawy o pomocy społecznej
 • przyznawany jest od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku
 • przysługuje niezależnie od dochodu
 • prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy, w przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego, ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu
 • przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Danuta Sołtyk