Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów, mogą ubiegać się:

 • Osoby niepełnosprawne, które otrzymają zlecenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na określony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy, a cena ich jest wyższa od limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą zwrócić się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do właściwego dla ich miejsca zamieszkania powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR).
 • osoby niepełnosprawne, jeżeli ich przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów             o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

  Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek osoby niepełnosprawnej.
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu).
 3. Kserokopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.
 4. Fakturę za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze wystawioną na osobę niepełnosprawną.
 5. Można również wystąpić o dofinansowanie przedstawiając kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji. 

  Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek do PCPR w każdym czasie.

 Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze uzależniona jest od wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych w danym roku dla Powiatu Buskiego i może wynosić maksymalnie:

 1.  do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 2.  do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

 

Uwaga:

 1. Osoba, która zakupiła przedmiot ortopedyczny bądź środek pomocniczy przed dniem uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, nie może otrzymać dofinansowania ze środków PFRON.
 2. Wypłata dofinansowań następuje do chwili wyczerpania się środków finansowych na dany rok.

 Szczegółowe informacje można uzyskać
osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
bądź pod numerem telefonu:  (41) 234 56 88.

Pliki do pobrania