Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego świadczy usługi włącznie na rzecz mieszkańców powiatu buskiego. Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej,  a także korzystanie z różnorodnych form rehabilitacji i terapii.

Sprzęt rehabilitacyjny stanowiący własność Powiatu Buskiego, zakupiony został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Projektu „Nowy Zawód - Nowy Start”, Oś Priorytetowa 7 - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz Projektu „Rodzina Wspólna Troska” i „Lepsze Oblicze Życia”: Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Z wyposażenia znajdującego się w Wypożyczalni mogą nieodpłatnie korzystać osoby niepełnosprawne oraz te które utraciły chwilowo sprawność organizmu i potrzebują go na czas trwania rekonwalescencji.

W celu wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego dostępnego w Wypożyczalni należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju następujące dokumenty:

  1. Wniosek,
  2. Upoważnienie (w przypadku jeśli w swoim imieniu upoważnia się kogoś do odbioru sprzętu rehabilitacyjnego),
  3. Klauzulę informacyjną RODO,
  4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność korzystania z danego rodzaju sprzętu,
  5. Dowód wpłaty kaucji (wysokość kaucji zależy od rodzaju wypożyczonego sprzętu).

Kaucję należy wpłacić na konto: 36 8517 0007 0010 0198 1371 0018

 

Wszystkie w/w dokumenty, wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz terapeutycznego, a także Regulamin Wypożyczalni są dostępne w zakładce – dokumenty do pobrania.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR-u
pok. nr 8 oraz pod numerem telefonu 41 234 56 86.