Jesteś tutaj: Start / Projekty Unijne

Projekty Unijne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dla Dobra Rodziny

9 października 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż wraz z Gminą Busko-Zdrój/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku Zdroju oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju przystąpiło do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość alokacji dla Powiatu Buskiego wynosi 2 906 110,00 zł.

Projekt skierowany jest do:

 1. Osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w tym rodzin i dzieci.

2. Osób funkcjonujących w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Projekt skierowany jest do grupy docelowej z terenu powiatu buskiego.

Celem Projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcie rodziny i pieczy zastępczej oraz usług społecznych w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora dla 659 osób (461 Kobiet i 198 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w okresie realizacji Projektu, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. na terenie Powiatu Buskiego.

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider w Projekcie „Dla Dobra Rodziny”

realizuje wsparcie w ramach trzech zadań:

  1. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który świadczy specjalistyczną pomoc dla osób będących w kryzysie, gdzie można uzyskać pomoc psychologiczną, skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, pomocy socjalnej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej dodatkowo dysponuje Hostelem, który zapewnia natychmiastowe schronienie osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych na okres do 3 miesięcy. Podstawą finansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest rozszerzenie oferty usług oraz objęcie wsparciem większej liczby osób. Powiększony zostanie zespół pracowników. Zatrudniony zostanie lekarz psychiatra, doradca do spraw rodziny oraz terapeuta uzależnień, który jednocześnie jest specjalistą do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,. Doradca do spraw rodziny będzie przyjmował osoby zgłaszające się do OIK w stanie kryzysu psychicznego, otaczał ich opieką i tworzył kompleksowy plan pomocy, koordynował działania na potrzeby rodziny. Natomiast terapeuta uzależnień/specjalista do pracy z osobami stosującymi przemoc będzie udzielał wsparcia w zakresie nałogów, uzależnień, a także będzie pracował z osobami mającymi trudności z regulowaniem agresji i złości. Będzie można również skorzystać z grup wsparcia skierowanych do młodzieży oraz osób doznających przemocy w rodzinie.
  2. Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej.Działania mające na celu poprawę jakości funkcjonowania Rodziny Zastępczej polegające na specjalistycznym wsparciu oraz podniesieniu kompetencji osób funkcjonujących w pieczy zastępczej. Wsparciem objęte będą osoby funkcjonujące w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, dla których zostaną zapewnione szkolenia, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie oraz aktywizacja społeczna. Będzie można również skorzystać z poradnictwa specjalistycznego – psychologa, terapeuty rodzinnego, a także koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  3. Centrum dla Rodzin, w którym będzie można skorzystać z porad pedagoga, specjalistycznego wsparcia logopedy oraz trenera biofeedback. Zaplanowano również zajęcia z hipoterapii, usługi usprawniająco-rehabilitacyjne oraz warsztaty „Szkoła dla rodziców”. W ramach Centrum dla Rodzin wsparciem zostaną objęte osoby będące klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz osoby funkcjonujące w ramach Pieczy Zastępczej.

 

Gmina Busko-Zdrój/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju obejmie wsparciem Seniorów w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora, realizując Zadanie 4: Usługi społeczne w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora. Ponadto Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju zrealizuje wsparcie w ramach Zadania 5: Aktywizacja społeczna dla Rodzin Zastępczych oraz Klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Główne działania skierowane dla ww. grupy docelowej to zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci (indywidualne i grupowe), zimowe i letnie półkolonie edukacyjne, a także wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych. Działania projektowe mają za zadanie kompleksową pomoc oraz zindywidualizowane podejście do poszczególnych grup docelowych.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny”

zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju,

ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 8, tel. /41/ 234 56 81

Lepsze Oblicze Życia

9 października 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, iż od dnia 01.04.2020 r. przystępuje do realizacji Projektu ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowanego
w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

 W ramach niniejszego projektu zaplanowano kompleksowe działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny oraz jakości usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, podniesienia poziomu ich osiągalności poprzez działalność opiekunki/opiekuna, a także kadry specjalistycznej (psychologa, pracownika socjalnego, doradca ds. ON).

Celem głównym Projektu ,,Lepsze Oblicze Życia’’ jest zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych i minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszeniem kompetencji opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego dla 50 osób (30 Kobiet i 20 Mężczyzn) do 31.03.2022 r. na terenie powiatu buskiego.

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Przez usługi opiekuńcze należy tu rozumieć usługi, które obejmują pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeby życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości – utrzymanie kontaktu z otoczeniem. Pracownicy socjalni w ramach rekrutacji dotrą do każdej osoby wyrażającej chęć uczestnictwa, by na miejscu ocenić warunki i kryteria udziału w Projekcie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju obejmie wsparciem 50 osób z terenu gminy Busku-Zdrój oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślicy, Stopnicy, Pacanowa, Nowego Korczyna),które skorzystają z pomocy opiekuna osób starszych i niesamodzielnych. Dodatkowo 30 Uczestników Projektu skorzysta z usług usprawniająco- rehabilitacyjnych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wykonane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Wsparcie każdego Uczestnika Projektu odbywać się będzie na podstawie indywidualnie przygotowanej ścieżki wsparcia, opracowanej we współpracy z osobą objętą usługą.  Wyżej wymienione działania umożliwią dopasowanie optymalnych oddziaływań pomocowych adekwatnych do potrzeb Uczestników Projektu.

Dodatkowo każdy Uczestnik Projektu będzie miał zapewnioną:

- organizację dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej;

- wsparcie psychologiczne;

- profesjonalne opiekę doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych;

- korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego – zostanie doposażona Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego;

- opiekę pracownika socjalnego.

 

W ramach ww. Projektu zostanie również doposażona już istniejąca Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w sprzęt nowej generacji. Projekt przyczyni się do poprawy funkcjonowania rodziny i podniesienia poziomu życia Uczestników Projektu. Liczymy na Państwa współpracę.

 

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia”

zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju,

ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 8, tel. /41/ 234 56 81