Podstawy Prawne i Kadra

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju jest jednostką organizacyjną spełniającą w strukturze samorządu powiatowego miejsce szczególne, gdyż przy udziale innych wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych takich jak: domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze wykonuje kompleksowo wszystkie zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej. Wielkość i różnorodność struktur wymaga niezbędnej koordynacji w celu efektywnego i racjonalnego wykonywania usług umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako koordynator zadań, posiada rozbudowaną wiedzę o stanie pomocy społecznej w powiecie, co daje gwarancję należytego wykonania zadań. Pełni także rolę wyspecjalizowanej instytucji, tworzącej na potrzeby Rady i Zarządu Powiatu bazę informacji o stanie pomocy społecznej. Taka baza jest konieczna dla przygotowania i realizacji polityki socjalnej, jak również Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Buskim na lata 2021 – 2030. Realizując zadania z zakresu polityki społecznej, Centrum wykonuje uchwały i dyspozycje Rady Powiatu, jej Komisji i Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu ocenia i analizuje realizację polityki społecznej w powiecie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju jest również partnerem dla organizacji pozarządowych, prowadzących lub też wspierających działalność na rzecz osób wymagających pomocy, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju funkcjonuje na podstawie następujących aktów prawnych: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zostało utworzone Uchwałą Rady Powiatu w Busku Zdroju Nr V/26/99 z dnia 26 lutego 1999 roku, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjno – budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania własne powiatu, zadania zlecone przez administrację rządową, oraz inne określone w ustawach. Od 2003 roku realizuje zadania zapisane w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020.

Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest roczny plan finansowy, sporządzany na rok budżetowy, zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową.Przy realizacji zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współdziała z innymi centrami, z organami rządowej administracji ogólnej, organami samorządów terytorialnych, sądami właściwymi w sprawach rodzinnych i nieletnich, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, zarządami funduszy celowych oraz może prowadzić działalność charytatywną i współdziałać z innymi organizacjami działającymi w sprawach pomocy społecznej i ochrony zdrowia, a szczególnie wolontariatem.

 Struktura organizacyjna, system pracy i obsada kadrowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze;
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 8. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zostało utworzone Uchwałą Rady Powiatu w Busku Zdroju Nr V/26/99 z dnia 26 lutego 1999 roku, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjno – budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania własne powiatu, zadania zlecone przez administrację rządową, oraz inne określone w ustawach. Od 2003 roku realizuje zadania zapisane w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Buskim na lata 2021 – 2030.

Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest roczny plan finansowy, sporządzany na rok budżetowy, zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową. Przy realizacji zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współdziała z innymi centrami, z organami rządowej administracji ogólnej, organami samorządów terytorialnych, sądami właściwymi w sprawach rodzinnych i nieletnich, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, zarządami funduszy celowych oraz może prowadzić działalność charytatywną i współdziałać z innymi organizacjami działającymi w sprawach pomocy społecznej i ochrony zdrowia, a szczególnie wolontariatem.

Struktura organizacyjna, system pracy i obsada kadrowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju działa  w oparciu o Statut (Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/288/2006) z dnia 29 czerwca 2006 r. W dniu 27 kwietnia 2012 r. Zarząd Powiatu wprowadził nowy Statut  (Uchwała nr XVIII/165/2012). W dniu 26 września 2019 r. Rada Powiatu wprowadziła zmiany do Statutu Uchwałą nr XI/109/2019.

Do miesiąca października 2006 roku, Centrum działało w oparciu o regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w dniu 01.10.2003 r. (uchwała Zarządu Powiatu Nr 65/2003), a od 14 maja 2008 roku działało na podstawie nowego regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu (Uchwała nr 151/2008). W dniu 31.12.2009 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w regulaminie organizacyjnym (Uchwała nr 392/2009). W dniu 14 sierpnia 2012 r. Zarząd Powiatu uchwalił nowy regulamin organizacyjny (Uchwała nr 395/2012 ). W dniach: 19 września 2012 r. Uchwałą nr 426/2012, 4 kwietnia 2013 r. Uchwałą nr 559/2013, 25 czerwca 2014 r. Uchwałą 895/20214, 13 maja 2015 r. Uchwałą 89/2015 oraz 29 czerwca 2016 Uchwałą 418/2016 Zarząd Powiatu wprowadził zmiany do regulaminu organizacyjnego. W dniu 11 stycznia 2017 r. Zarząd Powiatu uchwalił nowy regulamin organizacyjny (Uchwała nr 582/2017). W dniach: 1 stycznia 2018 r. Uchwałą 876/2018 oraz 29 kwietnia 2019 r. Uchwałą 84/2019 oraz 11 września 2019 r. Uchwałą 162/2019 Zarząd Powiatu wprowadził zmiany do regulaminu organizacyjnego. W dniu 22 czerwca 2023 r. Zarząd Powiatu uchwalił nowy regulamin organizacyjny (Uchwała nr 1027/2023).

Nowa struktura organizacyjna została wprowadzona w celu dostosowania jej do nowych zadań wynikających z uregulowań prawnych, jak również dla lepszej obsługi klientów Centrum.

W skład „Centrum” wchodzą następujące zespoły:

 1. Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej,
 2.  Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Obsługi Programów PFRON,
 3.  Zespół Projektowy i Realizacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego,
 4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
 5. Wieloosobowe samodzielne stanowiska ds. realizacji zadań administracyjnych, finansowych i kadr.


 W celu zharmonizowania działalności i zapewnienia jednolitego działania przy wykonaniu zadań, poszczególne zespoły i stanowiska pracy zobowiązane są do wzajemnej współpracy, oraz informowania się o obowiązujących przepisach.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska