Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wstęp deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  https://www.pcpr.busko.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2008-06-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-01.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych

 

 • Materiały multimedialne nie posiadają tłumaczeń w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

 

 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów video/audio.

 

 • Część dokumentów opublikowanych na stronie jest w postaci skanu. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Serwis zawiera także dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury). W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

  Powody wyłączenia:

  • Zdecydowana większość materiałów multimedialnych (np. filmy promocyjne) zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Część informacji publikowanych w serwisie, wytworzona została przez inne podmioty, w związku z czym nie dysponujemy ich wersją dostępną cyfrowo.
  • Poprawienie dostępności strony niosłoby nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-05.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dodatkowe funkcje

Stronie internetowa spełnia funkcję kontrastu wymagania WCAG na poziomie AA,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Drobek - kontaktować można się:
- adres e-mail:centrum@centrumbusko.pl,
- numer telefonu 41 234 56 89.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, podając przy tym termin kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnieni dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Budynek przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku-Zdroju:
Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi i przejścia posiadają odpowiednią szerokość. Drzwi wejściowe na parterze posiadają mechanizm automatycznego zamykania co może stanowić utrudnienie dla osób z dysfunkcją ruchu. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parking z wydzielonymi miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Łazienka jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.