Projekty Unijne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Równość +

2 stycznia 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, iż wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska” przystąpiło do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Równość +” współfinansowanego w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 541 047,48 zł,
przy czym kwota dofinansowania stanowi 2 397 047,48 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Celem głównym projektu będzie poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny dla 862 osób  (566 kobiet, 296 mężczyzn) z grupy docelowej (rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne lub rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodziny z dziećmi i ich otoczenia, rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, rodziny wielodzietne, rodziny osób z niepełnosprawnościami, osoby doświadczające przemocy, ofiary przemocy, w tym przemocy w rodzinie i ich otoczenie, dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej).

Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych poprzez wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny.

W ramach projektu „Równość +” będzie można skorzystać m.in. z następujących usług:

 • pomoc psychologiczna, socjalna oraz konsultanta ds. rodziny;
 • dyżur prawnika oraz lekarza psychiatry;
 • pomoc terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc
  w rodzinie;
 • terapeuty rodzinnego oraz psychoterapeuty;
 • interwencje kryzysowe;
 • grupy wsparcia dla młodzieży, dla osób doznających przemocy i znajdujących się
  w kryzysie oraz dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 • aktywizacja społeczna w ramach grup wsparcia;
 • zapewnienie czasowego schronienia – Hostelu, w tym potrzeb bytowych;
 • zwrot kosztów dojazdów na spotkania ze specjalistami z OIK;
 • wsparcie asystentów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 • aktywizacja społeczna w postaci karnetów na basen dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 • aktywizacja społeczno-kulturowo-edukacyjna dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 • zajęcia logopedyczne;
 • trening biofeedback;
 • integracja sensoryczna;
 • zajęcia z karate;
 • warsztaty artystyczno-plastyczne;
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – zajęcia z hipoterapii;
 • półkolonie edukacyjne w trakcie ferii zimowych oraz wakacji;
 • wyjazd edukacyjno-profilaktyczno- integracyjny połączony z warsztatami wychowawczymi;
 • festyn rodzinny „Nie ma jak Rodzina”.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu „Równość +”

zapraszamy do kontaktu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju,
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Sekretariat: tel. /41/ 234 56 86

Biuro Projektu (pok. nr 8): tel. /41/ 234 56 81

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska

„Rodzina w Centrum”

1 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, iż wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska” przystąpiło do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 041 912,48 zł, przy czym kwota dofinansowania stanowi 952 086,08 zł przy wkładzie własnym w wysokości 89 826,40 zł.

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu będzie poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny dla 642 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Buskiego. Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych poprzez wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider w Projekcie „Rodzina w Centrum” będzie realizowało wsparcie w ramach dwóch zadań:

 1. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który oferuje: wsparcie osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz borykającymi się z problemami poprzez:

- możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy psychologicznej i socjalnej;

- specjalistyczną opiekę Doradcy ds. Rodziny;

- możliwość skorzystania z porad lekarza psychiatry;

- bezpłatnych porad prawnych;

- kierowcy do dyspozycji w razie interwencji;

- zapewnienie natychmiastowego schronienie osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych;

- możliwość skorzystania z pomocy terapeuty rodzinnego;

- grupy wsparcia dla młodzieży oraz dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie;

- aktywizację społeczną – jednodniowy wyjazd/wyjście integracyjno-edukacyjne  w ramach grupy wsparcia dla młodzieży;

- możliwość skorzystania z pomocy terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

- zwrot kosztów dojazdów na grupowe i indywidualne spotkania ze specjalistami w OIK.

 

 1. Centrum Dla Rodzin – będzie pełnić rolę miejsca gdzie będą realizowane usługi specjalistyczne odpowiadające potrzebom i problemom klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez realizację poradnictwa specjalistycznego:

- prowadzenie zajęć pedagogicznych o charakterze socjoterapeutycznym;

- trening biofeedback;

- zajęcia logopedyczne.

 

Działania partnera - Stowarzyszenia Rodzina – Wspólna Troska

Działania profilaktyczno-edukacyjne dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej – to  formy wsparcia zaplanowane dla Uczestników Projektu, którzy są klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez:

- zajęcia z karate

- warsztaty z samoobrony 

- kurs pierwszej pomocy

- wyjazd edukacyjno-profilaktyczno- integracyjny połączony z warsztatami nt. radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi oraz praca nad podnoszeniem własnej wartości.

 

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” zapraszamy do kontaktu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju, Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Sekretariat: tel. /41/ 234 56 86

Biuro Projektu (pok. nr 8): tel. /41/ 234 56 81

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk

Lepsze Oblicze Życia

9 października 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, iż od dnia 01.04.2020 r. przystępuje do realizacji Projektu ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowanego
w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 651 946,69 zł, przy czym kwota dofinansowania stanowi 2 452 985,09 zł przy wkładzie własnym w wysokości 198 961,60 zł.

 W ramach niniejszego projektu zaplanowano kompleksowe działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny oraz jakości usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, podniesienia poziomu ich osiągalności poprzez działalność opiekunki/opiekuna, a także kadry specjalistycznej (psychologa, pracownika socjalnego, doradca ds. ON).

Celem głównym Projektu ,,Lepsze Oblicze Życia’’ jest zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych i minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszeniem kompetencji opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego dla 50 osób (30 Kobiet i 20 Mężczyzn) do 31.03.2022 r. na terenie powiatu buskiego.

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Przez usługi opiekuńcze należy tu rozumieć usługi, które obejmują pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeby życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości – utrzymanie kontaktu z otoczeniem. Pracownicy socjalni w ramach rekrutacji dotrą do każdej osoby wyrażającej chęć uczestnictwa, by na miejscu ocenić warunki i kryteria udziału w Projekcie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju obejmie wsparciem 50 osób z terenu gminy Busku-Zdrój oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślicy, Stopnicy, Pacanowa, Nowego Korczyna),które skorzystają z pomocy opiekuna osób starszych i niesamodzielnych. Dodatkowo 30 Uczestników Projektu skorzysta z usług usprawniająco- rehabilitacyjnych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wykonane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Wsparcie każdego Uczestnika Projektu odbywać się będzie na podstawie indywidualnie przygotowanej ścieżki wsparcia, opracowanej we współpracy z osobą objętą usługą.  Wyżej wymienione działania umożliwią dopasowanie optymalnych oddziaływań pomocowych adekwatnych do potrzeb Uczestników Projektu.

Dodatkowo każdy Uczestnik Projektu będzie miał zapewnioną:

- organizację dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej;

- wsparcie psychologiczne;

- profesjonalne opiekę doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych;

- korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego – zostanie doposażona Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego;

- opiekę pracownika socjalnego.

 

W ramach ww. Projektu zostanie również doposażona już istniejąca Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w sprzęt nowej generacji. Projekt przyczyni się do poprawy funkcjonowania rodziny i podniesienia poziomu życia Uczestników Projektu. Liczymy na Państwa współpracę.

 

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia”

zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju,

ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 8, tel. /041/ 234 56 81

Dla Dobra Rodziny

9 października 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż wraz z Gminą Busko-Zdrój/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku Zdroju oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju przystąpiło do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość alokacji dla Powiatu Buskiego wynosi 2 906 110,00 zł.

Projekt skierowany jest do:

 1. Osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w tym rodzin i dzieci.

2. Osób funkcjonujących w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Projekt skierowany jest do grupy docelowej z terenu powiatu buskiego.

Celem Projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcie rodziny i pieczy zastępczej oraz usług społecznych w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora dla 659 osób (461 Kobiet i 198 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w okresie realizacji Projektu, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. na terenie Powiatu Buskiego.

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider w Projekcie „Dla Dobra Rodziny”

realizuje wsparcie w ramach trzech zadań:

 1. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który świadczy specjalistyczną pomoc dla osób będących w kryzysie, gdzie można uzyskać pomoc psychologiczną, skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, pomocy socjalnej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej dodatkowo dysponuje Hostelem, który zapewnia natychmiastowe schronienie osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych na okres do 3 miesięcy. Podstawą finansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest rozszerzenie oferty usług oraz objęcie wsparciem większej liczby osób. Powiększony zostanie zespół pracowników. Zatrudniony zostanie lekarz psychiatra, doradca do spraw rodziny oraz terapeuta uzależnień, który jednocześnie jest specjalistą do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,. Doradca do spraw rodziny będzie przyjmował osoby zgłaszające się do OIK w stanie kryzysu psychicznego, otaczał ich opieką i tworzył kompleksowy plan pomocy, koordynował działania na potrzeby rodziny. Natomiast terapeuta uzależnień/specjalista do pracy z osobami stosującymi przemoc będzie udzielał wsparcia w zakresie nałogów, uzależnień, a także będzie pracował z osobami mającymi trudności z regulowaniem agresji i złości. Będzie można również skorzystać z grup wsparcia skierowanych do młodzieży oraz osób doznających przemocy w rodzinie.
 2. Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej.Działania mające na celu poprawę jakości funkcjonowania Rodziny Zastępczej polegające na specjalistycznym wsparciu oraz podniesieniu kompetencji osób funkcjonujących w pieczy zastępczej. Wsparciem objęte będą osoby funkcjonujące w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, dla których zostaną zapewnione szkolenia, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie oraz aktywizacja społeczna. Będzie można również skorzystać z poradnictwa specjalistycznego – psychologa, terapeuty rodzinnego, a także koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 3. Centrum dla Rodzin, w którym będzie można skorzystać z porad pedagoga, specjalistycznego wsparcia logopedy oraz trenera biofeedback. Zaplanowano również zajęcia z hipoterapii, usługi usprawniająco-rehabilitacyjne oraz warsztaty „Szkoła dla rodziców”. W ramach Centrum dla Rodzin wsparciem zostaną objęte osoby będące klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz osoby funkcjonujące w ramach Pieczy Zastępczej.

 

Gmina Busko-Zdrój/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju obejmie wsparciem Seniorów w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora, realizując Zadanie 4: Usługi społeczne w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora. Ponadto Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju zrealizuje wsparcie w ramach Zadania 5: Aktywizacja społeczna dla Rodzin Zastępczych oraz Klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Główne działania skierowane dla ww. grupy docelowej to zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci (indywidualne i grupowe), zimowe i letnie półkolonie edukacyjne, a także wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych. Działania projektowe mają za zadanie kompleksową pomoc oraz zindywidualizowane podejście do poszczególnych grup docelowych.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny”

zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju,

ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 8, tel. /041/ 234 56 81