Ochrona danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.

Mając powyższe na uwadze poniżej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim osobom zainteresowanym.

Inspektor Ochrony Danych: Bartosza Świetnicki

adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl

numer telefonu: 534 644 161

 

 

Realizacja obowiązku informacyjnego

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), dalej RODO, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 120, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
 2. Z administratorem można skontaktować się:
 3. korespondencyjnie pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój
 4. elektronicznie pod adresem e-mail: centrum@centrumbusko.pl
 5. telefonicznie pod nr telefonu: 41 234 56 85
 6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e- mail: iod@powiat.busko.pl
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 8. szeroko rozumianej pomocy społecznej w szczególności celem prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z tymi zadaniami, wydawania decyzji administracyjnych, rozpatrywania wniosków i innych działań wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) oraz z uwagi na to, iż przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g RODO) na podstawie ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o ochronie zdrowia psychicznego, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jak i Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz w innych aktach powszechnie obowiązujących Administratora;
 9. podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy oraz jej rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 10. wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności w związku z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości celem właściwego gospodarowania publicznymi środkami finansowymi oraz prowadzenia odpowiednich rozliczeń finansowo-księgowych, ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w celu archiwalnym (po zrealizowaniu pierwotnego celu);
 11. promocji oraz kreowania pozytywnego wizerunku Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, np. na publikację wizerunku);
 12. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora będą podmioty, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych na gruncie art. 28 RODO. W szczególności odbiorcami danych mogą być operatorzy pocztowi czy dostawcy rozwiązań technologicznych (usług teleinformatycznych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.
 13. Zgodnie z RODO posiada Pan/Pani: prawo dostępu do swoich danych oraz i sprostowania (poprawienia), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych i prawo do usunięcia danych osobowych o ile realizacja tych prawa będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody prawo wycofania zgody.
 14. Co do zasady podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a przypadku gdy podanie danych jest dobrowolne podmiot danych zostanie o tym poinformowany, celem wyrażenia zgodny na przetwarzanie swoich danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku czy wydania decyzji administracyjnej, prowadzenia postępowania administracyjnego.
 15. Po zrealizowaniu pierwotnego celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z kategoriami archiwalnymi określonymi instrukcją kancelaryjną oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będę również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Ochrona Danych Osobowych