Dokumenty Wymagane od Kandydatów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadza  szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze według programu „PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza”. W celu uzyskania wstępnej akceptacji umożliwiającej odbycie szkolenia kandydat musi złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie zaadresowane do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju, z prośbą o odbycie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, zawierające informacje dotyczące predyspozycji oraz motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.
 • Życiorys,
 • Kopie dowodów osobistych (oryginały dowodów do wglądu),
 • Odpis aktu małżeństwa – osoby będące w związku małżeńskim lub odpis aktu urodzenia  – osoby samotne,
 • Ostatni dyplom lub świadectwo szkolne potwierdzające wykształcenie osoby,
 • Zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach netto z wyszczególnieniem ostatnich 3 miesięcy,
 • Potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu (np. notarialny akt własności) oraz  aktualne potwierdzenie zameldowania,
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia (w którym musi być stwierdzenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka ),
 • Potwierdzenie o nie karalności kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej z Krajowej Kartoteki Karnej (Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Kielcach),
 • Pisemne oświadczenie, że kandydaci nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona oraz, że wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego
 • Zdjęcie kandydatów ( aktualne, wspólne ),
 • Mile widziana opinia z miejsca pracy.