Warsztaty Terapii Zajęciowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Warsztat terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do zatrudnienia. Realizacja przez Warsztat w/w celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
  • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.


Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, które posiadają ważne orzeczenie z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. WTZ realizuje swe zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzając do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika. Terapia ta niezbędna jest do uzyskania przez osobę niepełnosprawną możliwie niezależnego, samodzielnego   i aktywnego życia w środowisku, na miarę indywidualnych możliwości.

 Na terenie powiatu buskiego funkcjonują  dwa  Warsztaty Terapii Zajęciowej:

  1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Busku – Zdroju, który działa na podstawie umowy zawartej w dniu 29 maja 2007 roku pomiędzy Powiatem Buskim a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju; 
  2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnojnie, który działa na podstawie umowy zawartej w dniu 19 kwietnia 2007 roku pomiędzy Powiatem Buskim a Domem Pomocy Społecznej w Gnojnie.