Świadczenie ,, Dobry Start”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019r. (na podstawie art. 187a ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2019 poz. 1111 i 924), informujemy, że: od 1 sierpnia  danego roku  do 30 listopada danego roku można składać wnioski o świadczenie „Dobry Start”  w wysokości 300 złotych.

– osobami uprawnionymi do składania wniosków są rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo –wychowawczych, osoby usamodzielniane, które zamieszkują na terenie powiatu buskiego,

świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, natomiast osoby  uczące się
i dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności uczące się w szkole, otrzymają je do ukończenia  24 roku życia,

świadczenie dobry start przysługuje dzieciom uczącym się w szkole – oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, a także szkołę policealną i szkołę dla dorosłych po dostarczeniu zaświadczenia o podjęcia nauki

świadczeniem nie zostaną objęte dzieci realizujące przygotowanie przedszkolne w przedszkolu i w szkole (tzw. zerówka), studenci. Ponadto nie przysługuje dzieciom lub osobom uczącym się, jeżeli zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole jeśli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

W przypadku wniosków złożonych w sierpniu, wypłata świadczenia nastąpi nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – maksymalnie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Danuta Sołtyk