Pomoc Specjalistów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Realizacja projektu „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, daje możliwość skorzystania z różnych form wsparcia i  pomocy.

W ramach działalności PCPR możliwe jest skorzystanie
z bezpłatnej pomocy:

 

PSYCHOLOGICZNEJ

 • Interwencja kryzysowa,
 • Pomoc psychologiczna,
 • Wsparcie psychologiczne i grupy wsparcia dla osób doznających przemocy,
 • Grupy wsparcia dla młodzieży,
 • Grupy psychoedukacyjne dla matek.

 

TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ

 • Terapia uzależnienia i współuzależnienia,
 • Wsparcie i motywacja w wychodzeniu z nałogu,
 • Praca nad mechanizmami uzależnienia i radzeniem sobie z emocjami bez stosowania substancji,
 • Zapobieganie nawrotom w uzależnieniu,
 • Praca terapeutyczna z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, psychoedukacja
  w zakresie przemocy, praca nad zmianą zachowań.

 

PRAWNEJ

 • Udzielanie porad prawnych i obywatelskich,
 • Udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów prawnych,
 • Pomoc w uregulowaniu stosunków prawnych w rodzinie,
 • Pomoc w sporządzeniu pisma procesowego lub innego pisma do sądu, organu administracji publicznej lub innego podmiotu.

 

LEKARZA PSYCHIATRY

 • Diagnoza psychiatryczna, badanie stanu zdrowia psychicznego
  i rozpoznawanie jednostek chorobowych,
 • Leczenie istniejących chorób i zapobieganie ich rozprzestrzeniania,
 • Konsultacje psychiatryczne.

 

TERAPEUTY RODZINNEGO

 • Praca z rodzinami w których relacje są trudne (konflikty, agresja, bunt, wycofanie, depresyjność, anoreksja, bulimia);
 • Praca z małżeństwami/parami w których relacji nastąpił kryzys (m.in. zazdrość, zdrada, śmierć bliskiego);
 • Praca z pacjentami indywidualnymi zgłaszającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym (m.in. zaniżona samoocena, uczucie pustki, syndrom wypalenia zawodowego, doświadczanie długotrwałego lęku).

 

Zachęcamy do kontaktu,
 dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

(41) 234 56 87
(41) 234 56 90

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Izabela Stępień