Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III w 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w dniu 14.11.2022 r. Zarząd PFRON przyjął „Kierunki  działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu  wyrównywania różnic między regionami III w 2023 roku. Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi  w 2023 roku realizowane będą następujące obszary programu:

1) obszar A- zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 185 000,00 na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych -część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne. Adresatami programu są zarządcy  w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,

2) obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 165 000,00 zł na każdy projekt. Adresaci programu to gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy,

3) obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 70 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku. Adresaci programu to gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

4) obszar D - likwidacja barier transportowych. Adresatami programu są jednostki prowadzące  warsztaty terapii zajęciowej, placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego (ŚDS, DPS, SOSW), lub gminy które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do:

  1. 135 000,00 zł w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, 
  2. 110 000,00 zł dla pozostałych samochodów zwanych ,,mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 330 000,00 zł dla autobusów,

5) obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach  dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 16 500,00 na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie  w sposób stały korzystała  z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu. Adresatami programu są gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

6) obszar F- tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej  w warsztacie terapii zajęciowej tworzone w wyniku realizacji projektu lub   do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego WTZ.  Adresaci programu to jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

7) obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

  1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON
  2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON
  3. wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US.

 

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do:

35% kosztów realizacji projektu w obszarze A,

35% kosztów realizacji projektu w obszarze B ,

50% kosztów realizacji projektu w obszarze C,

75% kosztów realizacji projektu w obszarze D ,

85% kosztów realizacji projektu w obszarze D w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej ,

 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych  w obszarze E ,

80% kosztów realizacji projektu w obszarze F na remont ,

70% kosztów realizacji projektu w obszarze na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w WTZ,

30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w obszarze G.    

            

W przypadku zainteresowania przystąpieniem do programu w obszarach B,C,D,F i G realizatorem jest samorząd powiatowy.

W związku z powyższym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zwraca się  z prośbą o pisemną  informację w nieprzekraczalnym terminie do 09.01.2023 r. na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój,  tel.  41 234  56 88 w celu przesłania stosownego wniosku.

       

       W przypadku  obszaru A oraz E projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego oddziału PFRON w trybie ciągłym.

       

      Nadmieniamy, iż dodatkowe informacje na temat procedur realizacji programu są dostępne na stronie PFRON www.pfron.org.pl                    

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek