Regulamin

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN

POWIATOWEJ WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

PROWADZONEJ PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W BUSKU-ZDROJU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Powiatowa Wypożyczalnia           Sprzętu            Rehabilitacyjnego zwana dalej „Wypożyczalnią”, prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.
 2. Wypożyczalnia świadczy usługi wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu
 3. Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej,
  a także korzystanie z różnorodnych form rehabilitacji i terapii.
 4. Sprzęt rehabilitacyjny stanowiący własność Powiatu Buskiego, zakupiony został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Projektu „Nowy Zawód - Nowy Start”, Oś Priorytetowa 7 - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz Projektu „Rodzina Wspólna Troska” i „Lepsze Oblicze Życia”: Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 5. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o PCPR należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.
 6. Za bieżące funkcjonowanie Wypożyczalni i nadzór nad jej działalnością odpowiedzialny jest pracownik wyznaczony przez Dyrektora PCPR w Zespole Projektowym i Realizacyjnym Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • 2
 1. Do zadań Wypożyczalni należy w szczególności:
 2. nieodpłatne udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych;
 3. konserwacja, naprawa oraz serwis sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych udostępnianych osobom niepełnosprawnym i potrzebującym;
 4. udzielanie nieodpłatnych informacji i porad osobom niepełnosprawnym, członkom ich rodzin
  i opiekunom bezpośrednio zaangażowanym w proces rehabilitacji zawodowej   i   społecznej   osób   niepełnosprawnych   w   zakresie bezpiecznego     korzystania     z     udostępnianego   sprzętu     rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych,
 5. przygotowanie materiałów      informacyjnych,          promocyjnych,            , prowadzenie kampanii informacyjnej o tematyce związanej z niepełnosprawnością,
 6. Prowadzący Wypożyczalnię zobowiązany jest do:
 7. przekazywania sprzętu bezpiecznego w użytkowaniu i sprawnego technicznie,
 8. udzielania rzetelnej      informacji      o      zasadach      użytkowania      sprzętu,      jego

            przechowywaniu i konserwacji,

 

 1. doboru sprzętu według wskazań lekarza.
 2. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego jakim dysponuje Wypożyczalnia określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej i w siedzibie PCPR.

 

Rozdział II

Zasady wypożyczenia sprzętu

 • 3
 1. Ze sprzętu znajdującego się w Wypożyczalni mogą korzystać osoby niepełnosprawne oraz te, które utraciły chwilowo sprawność organizmu, w szczególności osoby:
 2. posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie traktowane na równi z tymi orzeczeniami,
 3. oczekujące na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 4. które, w wyniku zabiegu lekarskiego, przechodzonej rehabilitacji bądź z innych udokumentowanych przyczyn wymagają korzystania z określonego typu sprzętu.
 5. Podstawą wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność korzystania z danego rodzaju sprzętu.
 6. Osoba nieprzytomna (zdarzenie nagłe) lub będąca w śpiączce może być reprezentowana przez opiekuna na podstawie zaświadczenia lekarskiego zawierającego zapis o jej stanie zdrowia.

 

 • 4
 1. Osoba niepełnosprawna lub potrzebująca, ubiegająca się o wypożyczenie Sprzętu, zwanej dalej Wypożyczającym składa pisemny wniosek na formularzu (Załącznik nr 2), do którego dołącza dokument, o którym mowa w §3 pkt. 2.
 2. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej PCPR lub w siedzibie Zespołu Projektowego i Realizacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Bohaterów Warszawy 120, pokój nr 8. Formularz stanowi jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wniosek o wypożyczenie sprzętu należy złożyć osobiście lub przez inną upoważnioną osobę
  (Załącznik nr 3) w pokoju nr 8 w PCPR przy ul. Bohaterów Warszawy 120, który jest ewidencjonowany zgodnie z datą jego wpływu.
 4. Wypożyczający ubiegający się o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego zobowiązany jest podpisać Klauzulę informacyjną dotycząca zbierania danych od osoby której dane dotyczą (Załącznik nr 4) zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik urzędowy Unii Europejskiej L119 z dnia 4 maja 2016), zwanej jako RODO.
 5. Wypożyczający uiszcza kaucję za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego (wysokość kaucji zależy od rodzaju wypożyczonego sprzętu). Wysokość kaucji stanowi 10% wartości sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczający dokonuje wpłaty na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dowód wpłaty jest dołączony do Wniosku o nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.

 

 • 5
 1. Decyzję o wypożyczeniu sprzętu podejmuje wyznaczony pracownik PCPR na podstawie wniosku oraz załączonej dokumentacji, o której mowa w §4 1 w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. W pierwszej kolejności prawo do wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego mają Uczestnicy Projektu „Lepsze Oblicze Życia”.
 3. Odpowiedzialny za funkcjonowanie wypożyczalni pracownik PCPR może odmówić wypożyczenia sprzętu w przypadku, gdy:
 4. nie udokumentowano konieczności korzystania z określonego tylu sprzętu lub złożono niewłaściwie wypełniony wniosek;
 5. wnioskodawca korzystał      wcześniej      z      Wypożyczalni      i      zwrócił      sprzęt uszkodzony, zniszczony albo go zagubił;
 6. wnioskodawca nie zwrócił sprzętu w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia przyczyny opóźnienia.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wyznaczony Pracownik PCPR odpowiadający za funkcjonowanie wypożyczalni, ustala z wnioskodawcą termin podpisania umowy użyczenia.

 

 • 6
 1. Podstawę wypożyczenia sprzętu stanowi pisemna umowa użyczenia zawarta pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju (Powiatową Wypożyczalnią Sprzętu Rehabilitacyjnego), zwanym dalej Użyczającym a Wypożyczającym, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron umowy.
 2. Jeżeli osoba wskazana przez lekarza w zaświadczeniu nie może osobiście wypożyczyć sprzętu, w jej imieniu może wystąpić o wypożyczenie i podpisać umowę osoba upoważniona. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej.
 3. Przy zawarciu umowy Wypożyczający ma obowiązek:
 4. przedstawienia dowodu tożsamości;
 5. złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Wypożyczalni Rehabilitacyjnej i ze sposobem użytkowania sprzętu;
 6. przedstawienie pisemnego upoważnienia, gdy umowę podpisuje „osoba upoważniona”.
 7. W razie sprzeczności umowy wypożyczenia i Regulaminu strony związane są umową użyczenia.
 8. Wydanie sprzętu następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy użyczenia, po uprzednim umówieniu terminu z wyznaczonym pracownikiem PCPR oraz po przedłożeniu do wglądu dokumentu potwierdzającego tożsamość Wypożyczającego  (dowód osobisty).
 9. Sprzęt użycza się nieodpłatnie.

 

 • 7
 1. Okres użyczenia biegnie od następnego dnia po wydaniu sprzętu i wynosi do 6 (sześciu) miesięcy.
 2. W przypadku jednakże konieczności przedłużenia okresu korzystania z użyczonego sprzętu, Wypożyczający składa podanie do Dyrektora PCPR w Busku-Zdroju w formie pisemnej (załącznik nr 5) najpóźniej dwa dni przed zakończeniem terminu umowy o potrzebie dalszego użytkowania sprzętu.
 3. Warunkiem dalszego korzystania z użyczonego sprzętu jest uzyskanie zgody Dyrektora PCPR
  z zastrzeżeniem, że nie będzie zgłoszeń kolejnych osób zainteresowanych jego użyczeniem. Przedłużenie okresu korzystania z użyczonego sprzętu wymaga sporządzenia i podpisania przez strony aneksu do umowy. Przedłużenie może nastąpić jednokrotnie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 4. W szczególnych, wyjątkowych przypadkach Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju może na pisemną prośbę i na określonych warunkach przedłużyć wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.
 • 8
 1. Wypożyczający winien dbać o przyjęty sprzęt ze szczególną troską ponosząc za niego odpowiedzialność w granicach odpowiedzialności za szkody określone ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
 2. sprzęt przyjęty    do    używania    musi    być    użytkowany    zgodnie z przeznaczeniem,
 3. sprzęt przyjęty    od   używania   winien   być    zwrócony   w   stanie niepogorszonym.
 4. Wypożyczający nie może oddać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w najem.
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu niezwłocznie po zakończeniu okresu użyczenia, nie później jednak niż w terminie 2 dni od upływu terminu użyczenia. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu, Wypożyczalnia może odebrać sprzęt. W przypadku zaś nie dokonania zwrotu sprzętu i uniemożliwieniu jego odbioru, a także po bezskutecznym wezwaniu do jego wydania w oznaczonym terminie, Wypożyczalnia ma prawo wystąpienia na drogę sądową.
 6. Wypożyczający odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę wypożyczonego sprzętu powstałą z jego winy lub niedbalstwa.
 7. Przy zwrocie sprzętu Użyczający w obecności Wypożyczającego sprawdza czy sprzęt nie jest uszkodzony.
 8. W momencie, gdy Użyczający nie może sprawdzić stanu technicznego sprzętu, Wypożyczający składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną art. 233 K. K. za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, że sprzęt nie jest uszkodzony (załącznik nr 6).
 9. Ewentualne usterki w sprzęcie oddanym do używania są ujęte w Karcie, która każdorazowo przy zawieraniu umowy użyczenia jest podpisywana przez Wypożyczającego i pracownika PCPR odpowiadającego za funkcjonowanie Wypożyczalni. Karta stanowi podstawę rozstrzygania ewentualnych sporów.

 

 • 9
 1. W celu zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty użyczonego sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości ustalonej przez PCPR. Po zwrocie sprzętu w stanie nie pogorszonym kaucja podlega zwrotowi.
 2. W przypadku uszkodzenia przedmiotu użyczenia wynikającego z braku należytej staranności w użytkowaniu, przechowywaniu i utrzymywaniu, wpłacona przez Wypożyczającego przy zawarciu umowy kaucja zostaje zaliczona na poczet napraw.
 3. Wypożyczający jest zobowiązany do naprawienia szkody w zakresie, w jakim nie została ona pokryta z kaucji.
 4. Gdy usunięcie szkody nie jest możliwe lub gdy doszło do całkowitego zniszczenia przedmiotu użyczenia z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, zobowiązany jest on do zwrotu jego wartości wg wartości na dzień wzięcia go w użyczenie.      
 5. Wypożyczający może dobrowolnie przekazać kaucję na Fundusz Remontowy Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Busku-Zdroju.

 

Rozdział III

Zasady ewidencjonowania usług

 • 10
 1. Każdy egzemplarz sprzętu   znajdującego się w Wypożyczalni  otrzymuje   numer   katalogowy   i   indywidualną   kartę ewidencyjną,   w   której   znajduje się opis stanu technicznego sprzętu.
 2. W karcie ewidencyjnej uwidacznia się numer zawartej umowy, datę wydania i uzgodnioną datę zwrotu sprzętu oraz uwagi dotyczące stanu zwracanego sprzętu.

 

                                                                     -Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 • 11
 1. PCPR zastrzega sobie prawo sprawdzenia danych przedstawianych przez Wypożyczającego lub osoby, o której mowa w §6 ust. 2 oraz kontroli sposobu użytkowania wypożyczonego sprzętu.
 2. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania oddanego do używania wypożyczonego sprzętu   niezgodnie   z   jego   przeznaczeniem   oraz   Regulaminem, PCPR ma   prawo   rozwiązania   zawartej umowy w trybie natychmiastowym oraz dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
 3. Koszty transportu sprzętu w każdym przypadku ponosi Wypożyczający.
 4. PCPR ma prawo, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, gromadzić i przetwarzać dane osobowe osób korzystających z jej usług, na co Wypożyczający wyraża zgodę.
 5. PCPR zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

 

ZATWIERDZAM

 

 

Załączniki do Regulaminu:

 1. Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego;
 2. Wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego/urządzeń pomocniczych;
 3. Upoważnienie;
 4. Klauzula informacyjna dot. zbierania danych od osoby której dane dotyczą;
 5. Wzór podania o przedłużenie okresu użyczenia sprzętu;
 6. Wzór oświadczenia, iż sprzęt nie jest uszkodzony.