Wsparcie osób niesamodzielnych …

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju od dnia 01.04.2020 realizuje Projekt ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowany w ramach  Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Realizacja założeń projektowych obejmuje okres od 01.04.2020r. do 31.03.2022r.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych,minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszenie kompetencji  opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju obejmuje  wsparciem osoby z terenu gminy Buska-Zdroju oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślica, Stopnica, Pacanów, Nowy Korczyn).

W ramach Projektu 50 osób korzysta z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Odbiorcami usług są osoby niesamodzielne, które  z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Przez usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania należy rozumieć między innymi: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych pomoc w załatwianiu spraw  urzędowych, osobistych, czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pielęgnację zaleconą przez lekarza.  

Dodatkowo 30 Uczestników Projektu korzysta z usług usprawniająco–rehabilitacyjnych. Usługi te świadczone w miejscu zamieszkania dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Uczestnicy Projektu mają zapewnioną również:

  • organizację dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej;
  • wsparcie psychologiczne;
  • opiekę doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych;
  • opiekę pracownika socjalnego.

Ponadto przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju funkcjonuje Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, doposażona w ramach Projektu w sprzęt nowej generacji.  Sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze mogą Państwo wypożyczyć zgodnie z Regulaminem Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego na Wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego (wniosek można pobrać ze strony internetowej: www.pcpr.busko.pl lub otrzymać w siedzibie Centrum). Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 234 56 81 lub w Biurze Projektu.

Wszystkie w/w usługi są bezpłatne.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia” zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku  Zdroju, pod numerem telefonu:  /041/234 56 81 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska