Zakończenie Projektu „Dla Dobra Rodziny”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 sierpnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju wraz z Gminą Busko-Zdrój/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku Zdroju oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 sierpnia 2021 roku realizowało projekt partnerski pn. „Dla Dobra Rodziny”. Był on współfinansowany w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość całego projektu wyniosła 2 963 610,00 zł.

Projekt docelowo skierowany był do mieszkańców powiatu buskiego:

  1. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w tym rodzin i dzieci.
  2. funkcjonujących w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

 Projekt składał się z sześciu zadań.

 Zadanie 1. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, świadczy na co dzień specjalistyczną pomoc (psychologiczną, prawną oraz socjalną) dla osób będących w kryzysie. Najważniejszym zadaniem projektu było rozszerzenie oferty usług Ośrodka oraz objęcie wsparciem większej liczby osób. Poza udzielaniem podstawowej pomocy psychologicznej w siedzibie Centrum, uruchomiono także całodobowy telefon zaufania, utworzone zostały grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz dla młodzieży, a także zorganizowane zostały wycieczki dla młodzieży. Dla rodzin objętych pomocą Ośrodka Interwencji Kryzysowej odbyła się także dwudniowa wycieczka w ramach aktywizacji społecznej, podczas której przeprowadzono warsztaty na temat ,,Radzenie sobie ze stresem i efektywnego zarządzania nad własnym życiem”. W ramach projektu osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej miały również możliwość skorzystania z hostelu, który zapewniał natychmiastowe schronienie na okres do 3 miesięcy. Dzięki temu osoby w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu, a nawet życiu, poza wsparciem psychologicznym mogły otrzymać również schronienie, które podnosiło ich poczucie bezpieczeństwa oraz sprawczości.

Co ważne, w ramach projektu podjęto współprace z wieloma cennymi specjalistami. Zatrudniony został doradca do spraw rodziny, którego zadaniem było otaczanie niezbędną opieką osób w stanie kryzysu i tworzenie wraz z nimi kompleksowego planu pomocy. Nawiązano również współpracę z lekarzem psychiatrą, który udzielał konsultacji psychiatrycznych, diagnozując ewentualne jednostki chorobowe. Z kolei terapeuta uzależnień, jednocześnie będący specjalistą do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, udzielał wsparcia w zakresie wychodzenia z nałogów, uzależnień, a także pracował z osobami mającymi trudności z regulowaniem agresji i złości. Ponadto klienci OIK-u w razie potrzeby mieli możliwość skorzystania z pomocy prawnej, dzięki której mogli zorientować się w swojej sytuacji, czy sporządzić niezbędne pisma urzędowe.

 

Zadanie 2. Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej

 Rodziny zastępcze z terenu powiatu buskiego w ramach Projektu mogły skorzystać z dwóch szkoleń stacjonarnych w siedzibie Centrum oraz trzech kilkudniowych warsztatów wyjazdowych, do miejscowości atrakcyjnych turystycznie. Szkolenia i warsztaty miały na celu podniesienie poziomu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych opiekunów, rozrywkę dla najmłodszych z animatorami oraz zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. Wyjazdy te były również okazją do pogłębiania więzi pomiędzy rodzinami zastępczymi co stwarzało okazję do dzielenia się swoimi sukcesami i trudnościami, wzajemne dawanie sobie wsparcia. W ramach projektu odbyły się także „Warsztaty manualne połączone ze wzmocnieniem więzi rodzinnych i rówieśniczych z Psychologiem”, ta forma wsparcia była realizowana w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Odbyły się także dwie edycje „Warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych”, miały one formę przedstawień teatralnych. Średnio raz w miesiącu odbywały się spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, prowadzone przez psychologa. Podopieczni rodzin zastępczych w ramach atrakcyjnego organizowania czasu wolnego otrzymali karnety do kina oraz na basen. Rodziny zastępcze systematycznie korzystały z indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz prawnego oraz w razie potrzeby całe rodziny zostały objęte pracą z terapeutami rodzinnymi w ich środowisku domowym. W ramach projektu została przeprowadzona także akcja promująca rodzicielstwo zastępcze w środowisku lokalnym poprzez organizację Festynu Rodzinnego „Nie Ma Jak Rodzina”, sfinansowanie spotu promującego rodzicielstwo zastępcze, zakupienie namiotu – stoiska oraz telebimu, a także kalendarzy i gadżetów. Dzięki projektowi zostało przeprowadzone szkolenie  PRIDE „Rodzinna opieka zastępcza” dla kandydatów na rodziców zastępczych.

 

Zadanie 3. Centrum dla Rodzin i inne działania skierowane do Rodzin Zastępczych oraz klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 Następnym obszarem działalności Projektu było Centrum dla Rodzin, w którym można było skorzystać z porad pedagoga, specjalistycznego wsparcia logopedy oraz trenera biofeedback. Dla najmłodszych organizowano zajęcia z hipoterapii wspomagające rozwój psychofizyczny w Ośrodku Rekreacyjno – Hipoterapeutycznym „Hipoland” w Zbludowicach. Z kolei dla rodziców stworzono warsztaty „Szkoła dla rodziców”, które miały na celu doskonalenie umiejętności wychowawczych, a także prowadzone były warsztaty dla matek z psychologiem i pedagogiem. Ich celem była wymiana doświadczeń, dyskusja oraz wzajemne wsparcie. W ramach Centrum dla Rodzin wsparciem zostały objęte osoby będące klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz osoby funkcjonujące w ramach Pieczy Zastępczej. Z kolei dla osób niepełnosprawnych zgłaszających się do Centrum oferowane były konsultacje i usługi rehabilitacyjne, umożliwiające poprawę jakości życia w aspekcie funkcjonowania fizycznego, a także opracowano dla nich poradniki, zwiększające świadomość możliwości skorzystania z różnych ofert wsparcia.

 

Zadanie 4. Usługi społecznej w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora

Gmina Busko-Zdrój/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju objął wsparciem seniorów w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora.

 

Zadanie 5. Aktywizacja społeczna dla Rodzin Zastępczych oraz Klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju realizował wsparcie w ramach Zadania 5. Głównymi działaniami skierowanymi dla grupy docelowej były zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci (indywidualne i grupowe), zimowe i letnie półkolonie edukacyjne, koła zainteresowań, a także wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych.

 

Zadanie 6. Zakup środków ochronnych i środków do dezynfekcji

 W związku z zagrożeniem koronawirusem, które potwierdzone zostało przez Światową Organizację Zdrowia poprzez ogłoszenie Pandemii, zaistniała konieczność zakupu środków ochronnych i do dezynfekcji dla bezpieczeństwa Uczestników Projektu oraz kadry merytorycznej. Zakupione zostały jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne, a także płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 

Głównym zadaniem Projektu „Dla Dobra Rodziny” była kompleksowa pomoc oraz zindywidualizowane podejście do poszczególnych grup docelowych. Dzięki bardzo rozbudowanej ofercie różnych form poradnictwa oraz zajęć wspomagających rozwój osobisty, wiele osób mogło uzyskać wsparcie i motywację do wyjścia z kryzysowych sytuacji życiowych.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk