„Rodzina w Centrum”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, iż wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska” przystąpiło do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 041 912,48 zł, przy czym kwota dofinansowania stanowi 952 086,08 zł przy wkładzie własnym w wysokości 89 826,40 zł.

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu będzie poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny dla 642 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Buskiego. Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych poprzez wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider w Projekcie „Rodzina w Centrum” będzie realizowało wsparcie w ramach dwóch zadań:

  1. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który oferuje: wsparcie osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz borykającymi się z problemami poprzez:

- możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy psychologicznej i socjalnej;

- specjalistyczną opiekę Doradcy ds. Rodziny;

- możliwość skorzystania z porad lekarza psychiatry;

- bezpłatnych porad prawnych;

- kierowcy do dyspozycji w razie interwencji;

- zapewnienie natychmiastowego schronienie osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych;

- możliwość skorzystania z pomocy terapeuty rodzinnego;

- grupy wsparcia dla młodzieży oraz dla osób doznających przemocy i znajdujących się w kryzysie;

- aktywizację społeczną – jednodniowy wyjazd/wyjście integracyjno-edukacyjne  w ramach grupy wsparcia dla młodzieży;

- możliwość skorzystania z pomocy terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

- zwrot kosztów dojazdów na grupowe i indywidualne spotkania ze specjalistami w OIK.

 

  1. Centrum Dla Rodzin – będzie pełnić rolę miejsca gdzie będą realizowane usługi specjalistyczne odpowiadające potrzebom i problemom klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez realizację poradnictwa specjalistycznego:

- prowadzenie zajęć pedagogicznych o charakterze socjoterapeutycznym;

- trening biofeedback;

- zajęcia logopedyczne.

 

Działania partnera - Stowarzyszenia Rodzina – Wspólna Troska

Działania profilaktyczno-edukacyjne dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej – to  formy wsparcia zaplanowane dla Uczestników Projektu, którzy są klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez:

- zajęcia z karate

- warsztaty z samoobrony 

- kurs pierwszej pomocy

- wyjazd edukacyjno-profilaktyczno- integracyjny połączony z warsztatami nt. radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi oraz praca nad podnoszeniem własnej wartości.

 

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” zapraszamy do kontaktu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju, Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Sekretariat: tel. /41/ 234 56 86

Biuro Projektu (pok. nr 8): tel. /41/ 234 56 81

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk