Równość +

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, iż wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska” przystąpiło do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Równość +” współfinansowanego w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 541 047,48 zł,
przy czym kwota dofinansowania stanowi 2 397 047,48 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Celem głównym projektu będzie poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny dla 862 osób  (566 kobiet, 296 mężczyzn) z grupy docelowej (rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne lub rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodziny z dziećmi i ich otoczenia, rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, rodziny wielodzietne, rodziny osób z niepełnosprawnościami, osoby doświadczające przemocy, ofiary przemocy, w tym przemocy w rodzinie i ich otoczenie, dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej).

Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych poprzez wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny.

W ramach projektu „Równość +” będzie można skorzystać m.in. z następujących usług:

 • pomoc psychologiczna, socjalna oraz konsultanta ds. rodziny;
 • dyżur prawnika oraz lekarza psychiatry;
 • pomoc terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc
  w rodzinie;
 • terapeuty rodzinnego oraz psychoterapeuty;
 • interwencje kryzysowe;
 • grupy wsparcia dla młodzieży, dla osób doznających przemocy i znajdujących się
  w kryzysie oraz dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 • aktywizacja społeczna w ramach grup wsparcia;
 • zapewnienie czasowego schronienia – Hostelu, w tym potrzeb bytowych;
 • zwrot kosztów dojazdów na spotkania ze specjalistami z OIK;
 • wsparcie asystentów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 • aktywizacja społeczna w postaci karnetów na basen dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 • aktywizacja społeczno-kulturowo-edukacyjna dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej;
 • zajęcia logopedyczne;
 • trening biofeedback;
 • integracja sensoryczna;
 • zajęcia z karate;
 • warsztaty artystyczno-plastyczne;
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – zajęcia z hipoterapii;
 • półkolonie edukacyjne w trakcie ferii zimowych oraz wakacji;
 • wyjazd edukacyjno-profilaktyczno- integracyjny połączony z warsztatami wychowawczymi;
 • festyn rodzinny „Nie ma jak Rodzina”.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu „Równość +”

zapraszamy do kontaktu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju,
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój

Sekretariat: tel. /41/ 234 56 86

Biuro Projektu (pok. nr 8): tel. /41/ 234 56 81

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska