Lepsze Oblicze Życia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje, iż od dnia 01.04.2020 r. przystępuje do realizacji Projektu ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowanego
w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

 W ramach niniejszego projektu zaplanowano kompleksowe działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny oraz jakości usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, podniesienia poziomu ich osiągalności poprzez działalność opiekunki/opiekuna, a także kadry specjalistycznej (psychologa, pracownika socjalnego, doradca ds. ON).

Celem głównym Projektu ,,Lepsze Oblicze Życia’’ jest zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych i minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszeniem kompetencji opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego dla 50 osób (30 Kobiet i 20 Mężczyzn) do 31.03.2022 r. na terenie powiatu buskiego.

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Przez usługi opiekuńcze należy tu rozumieć usługi, które obejmują pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeby życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości – utrzymanie kontaktu z otoczeniem. Pracownicy socjalni w ramach rekrutacji dotrą do każdej osoby wyrażającej chęć uczestnictwa, by na miejscu ocenić warunki i kryteria udziału w Projekcie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju obejmie wsparciem 50 osób z terenu gminy Busku-Zdrój oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślicy, Stopnicy, Pacanowa, Nowego Korczyna),które skorzystają z pomocy opiekuna osób starszych i niesamodzielnych. Dodatkowo 30 Uczestników Projektu skorzysta z usług usprawniająco- rehabilitacyjnych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wykonane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Wsparcie każdego Uczestnika Projektu odbywać się będzie na podstawie indywidualnie przygotowanej ścieżki wsparcia, opracowanej we współpracy z osobą objętą usługą.  Wyżej wymienione działania umożliwią dopasowanie optymalnych oddziaływań pomocowych adekwatnych do potrzeb Uczestników Projektu.

Dodatkowo każdy Uczestnik Projektu będzie miał zapewnioną:

- organizację dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej;

- wsparcie psychologiczne;

- profesjonalne opiekę doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych;

- korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego – zostanie doposażona Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego;

- opiekę pracownika socjalnego.

 

W ramach ww. Projektu zostanie również doposażona już istniejąca Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w sprzęt nowej generacji. Projekt przyczyni się do poprawy funkcjonowania rodziny i podniesienia poziomu życia Uczestników Projektu. Liczymy na Państwa współpracę.

 

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia”

zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju,

ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 8, tel. /41/ 234 56 81