Dla Dobra Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż wraz z Gminą Busko-Zdrój/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku Zdroju oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju przystąpiło do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość alokacji dla Powiatu Buskiego wynosi 2 906 110,00 zł.

Projekt skierowany jest do:

 1. Osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w tym rodzin i dzieci.

2. Osób funkcjonujących w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Projekt skierowany jest do grupy docelowej z terenu powiatu buskiego.

Celem Projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcie rodziny i pieczy zastępczej oraz usług społecznych w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora dla 659 osób (461 Kobiet i 198 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w okresie realizacji Projektu, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. na terenie Powiatu Buskiego.

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider w Projekcie „Dla Dobra Rodziny”

realizuje wsparcie w ramach trzech zadań:

  1. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który świadczy specjalistyczną pomoc dla osób będących w kryzysie, gdzie można uzyskać pomoc psychologiczną, skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, pomocy socjalnej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej dodatkowo dysponuje Hostelem, który zapewnia natychmiastowe schronienie osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych na okres do 3 miesięcy. Podstawą finansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest rozszerzenie oferty usług oraz objęcie wsparciem większej liczby osób. Powiększony zostanie zespół pracowników. Zatrudniony zostanie lekarz psychiatra, doradca do spraw rodziny oraz terapeuta uzależnień, który jednocześnie jest specjalistą do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,. Doradca do spraw rodziny będzie przyjmował osoby zgłaszające się do OIK w stanie kryzysu psychicznego, otaczał ich opieką i tworzył kompleksowy plan pomocy, koordynował działania na potrzeby rodziny. Natomiast terapeuta uzależnień/specjalista do pracy z osobami stosującymi przemoc będzie udzielał wsparcia w zakresie nałogów, uzależnień, a także będzie pracował z osobami mającymi trudności z regulowaniem agresji i złości. Będzie można również skorzystać z grup wsparcia skierowanych do młodzieży oraz osób doznających przemocy w rodzinie.
  2. Wsparcie na rzecz osób funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej.Działania mające na celu poprawę jakości funkcjonowania Rodziny Zastępczej polegające na specjalistycznym wsparciu oraz podniesieniu kompetencji osób funkcjonujących w pieczy zastępczej. Wsparciem objęte będą osoby funkcjonujące w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, dla których zostaną zapewnione szkolenia, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie oraz aktywizacja społeczna. Będzie można również skorzystać z poradnictwa specjalistycznego – psychologa, terapeuty rodzinnego, a także koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  3. Centrum dla Rodzin, w którym będzie można skorzystać z porad pedagoga, specjalistycznego wsparcia logopedy oraz trenera biofeedback. Zaplanowano również zajęcia z hipoterapii, usługi usprawniająco-rehabilitacyjne oraz warsztaty „Szkoła dla rodziców”. W ramach Centrum dla Rodzin wsparciem zostaną objęte osoby będące klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz osoby funkcjonujące w ramach Pieczy Zastępczej.

 

Gmina Busko-Zdrój/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju obejmie wsparciem Seniorów w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora, realizując Zadanie 4: Usługi społeczne w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora. Ponadto Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju zrealizuje wsparcie w ramach Zadania 5: Aktywizacja społeczna dla Rodzin Zastępczych oraz Klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Główne działania skierowane dla ww. grupy docelowej to zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci (indywidualne i grupowe), zimowe i letnie półkolonie edukacyjne, a także wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych. Działania projektowe mają za zadanie kompleksową pomoc oraz zindywidualizowane podejście do poszczególnych grup docelowych.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny”

zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju,

ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 8, tel. /41/ 234 56 81