Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Usługi lekarza psychiatry w miesiącu październiku

1 października 2021

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina    w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi lekarza psychiatry w miesiącu październiku 2021 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

 12.10.2021 r. (wtorek)       w godz. 11:30-13:30
     26.10.2021 r. (wtorek)          w godz. 11:30-13:30

Zapraszamy osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług lekarza psychiatry, który przyjmuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Busku-Zdroju.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234-56-87 lub (41) 234-56-90 lub osobiście
w siedzibie Centrum, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Usługi lekarza psychiatry w miesiącu październiku

Dodatkowe dyżury psychologów

30 września 2021

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,  wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu buskiego, rozszerza dostęp  z pomocy specjalistów. Informujemy, że w ramach projektu „Rodzina w Centrum”  współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zostały  zorganizowane dodatkowe dyżury psychologów. Od dnia 20.09.2021  w każdy poniedziałek z pomocy psychologa można będzie skorzystać, także w godzinach popołudniowych - od 7:30 do 17:00.  W pozostałe dni z porady można skorzystać od 7:30 do 15:30.   Serdecznie zapraszamy.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Golba
Czytaj więcej o: Dodatkowe dyżury psychologów

Informacja

28 września 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie

WARSZTATY PSYCHEDUKACYJNE DLA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWEOWEJ W GNOJNIE

27 września 2021

W dniu 24.09.2021 r. psychologowie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzili zajęcia psychoedukacyjne  pt: „Nasze mocne strony – kształtowanie poczucia własnej wartości” dla uczniów klas IV-VIII w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie. Na warsztatach zostały poruszone tematy z zakresu poczucia własnej wartości, samooceny. Celem spotkań było omówienie czym jest poczucie własnej wartości, poszerzenie świadomości własnych zalet, uświadomienie uczestnikom, jak ważne jest dostrzeganie swoich mocnych strony, zwiększenie poczucia własnej wartości oraz podjęcie zobowiązań dotyczących zmian. Uczniowie pracowali zarówno indywidulanie jak i grupowo. Na koniec spotkania każdy miał możliwość podzielenia się swoimi przeżyciami i  spostrzeżeniami. W warsztatach wzięły udział łącznie 82 osoby.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma-Bednarska
Czytaj więcej o: WARSZTATY PSYCHEDUKACYJNE DLA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWEOWEJ W GNOJNIE

Informacja

27 września 2021

Szanowni Państwo,

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

 Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
 • informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne)

Bardzo prosimy Państwa o upowszechnienie poniższej informacji w Waszych środowiskach,
stronach internetowych, by osoby pokrzywdzone oraz świadkowie, mogli otrzymać potrzebną pomoc

 Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie?
Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900
Wsparcie przez 24 godziny7 dni w tygodniu
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Informacja

Informacja

27 września 2021

Opublikował: Łukasz Drobek. Przekazała do publikacji: Agnieszka Milewska
Czytaj więcej o: Informacja

Informacja o wynikach

20 września 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach

Zmiany w pieczy zastępczej. Bardziej rodzinna, mniej instytucjonalna

17 września 2021

Ułatwienie tworzenia nowych rodzin zastępczych, wyższe wynagrodzenia, a także krok milowy w kierunku deinstytucjonalizacji pieczy – wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. To najważniejsze założenia projektu zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Fasada budynku ministerstwa

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ma na celu przede wszystkim poprawę sytuacji rodzin zastępczych – a w efekcie dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w domu biologicznym.

– Jedną z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych zmian jest deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej. Chodzi o to, by dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji, zapewnić prawdziwy dom. Projekt stanowi krok milowy w tym kierunku. To wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Odchodzimy od opieki instytucjonalnej i stawiamy na rozwój rodzinnej pieczy zastępczej – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W szczególnych sytuacjach decyzje wojewody odnośnie do placówek – zgodnie z projektem – powinny być poprzedzone opinią Rzecznika Praw Dziecka.

Ułatwienie tworzenia nowych rodzin zastępczych

 

 

Jednocześnie z zakazem tworzenia nowych placówek projekt przewiduje zmiany ułatwiające tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej i znajdowanie wolnych miejsc. Projektowane przepisy zakładają utworzenie specjalnego rejestru.

Rejestr ma obejmować:

 • wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, z podziałem na dzieci i osoby umieszczone albo przebywające w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej oraz poszczególnych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • wykaz osób posiadających pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • wykaz rodzin zastępczych z podziałem na rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe albo zawodowe,
 • wykaz rodzinnych domów dziecka,
 • wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
 • wykaz osób usamodzielnianych.

Wyższe wynagrodzenia

 

 

To nie wszystko. Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza gwarancję, że wynagrodzenie rodzin zastępczych nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W praktyce oznacza to wzrost minimalnych kwot wynagrodzeń średnio o 35 proc. w stosunku do wysokości dzisiaj obowiązujących.

Urlopy macierzyńskie

 

 

Proponowane rozwiązania dotyczą także m.in. zmiany w uprawnieniach do urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego. I tak pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

A jak jest dzisiaj? Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje rodzicom adopcyjnym, którzy przysposabiają dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

– Celem tych zmian jest promocja rodzicielstwa adopcyjnego, a przede wszystkim wzrostu zainteresowania adopcją dzieci starszych. To niezwykle ważne – zaznacza minister Marlena Maląg.

Korzystnymi zmianami, jakie proponuje projekt, są także nowe zasady zatrudniania w rodzinach zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Nowe rozwiązania pozwolą na udzielenie odpowiedniego wsparcia rodzicom wychowującym dzieci z niepełnosprawnościami.

Projekt ustawy po zmianach został skierowany ponownie do uzgodnień międzyresortowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Rzecznika Praw Dziecka.

 

ŹRÓDŁO : https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-pieczy-zastepczej-bardziej-rodzinna-mniej-instytucjonalna

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik
Czytaj więcej o: Zmiany w pieczy zastępczej. Bardziej rodzinna, mniej instytucjonalna

BEZPŁATNA POWIATOWA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

15 września 2021

Uprzejmie informujemy, że przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój funkcjonuje bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego. Głównym celem działalności Wypożyczalni jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym, niesprawnym ruchowo – mieszkańcom Powiatu Buskiego  powrotu do aktywności psychoruchowej i społecznej oraz przyspieszenie procesu adaptacyjnego poprzez nieodpłatne udostępnienie niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia, zawartej pomiędzy Wypożyczalnią a osobą odbierającą sprzęt.

W celu wypożyczenia dostępnego sprzętu należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy w Busku-Zdroju następujące dokumenty:

 1. Wniosek;
 2. Upoważnienie (w przypadku jeśli w swoim imieniu upoważnia się kogoś do odbioru sprzętu rehabilitacyjnego);
 3. Klauzule RODO;
 4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność korzystania z danego rodzaju urządzenia;
 5. Potwierdzenie wpłaty kaucji (wysokość kaucji zależy od rodzaju wypożyczonego sprzętu).

 

Należną kaucję należy wpłacić na konto:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.
Nr konta bankowego: 36 8517 0007 0010 0198 1371 0018

 

Wszystkie w/w dokumenty, wykaz sprzętu  rehabilitacyjnego, ortopedycznego  oraz urządzeń pomocniczych, a także
Regulamin wypożyczalni są dostępne w zakładce 
wypożyczalnia - dokumenty do pobrania

 

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku.
W celu umówienia godziny wizyty prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem telefonu (41) 234 56 81.

 Serdecznie zapraszamy mieszkańców Powiatu Buskiego
do bezpłatnego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w Wypożyczalni.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: BEZPŁATNA POWIATOWA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

USŁUGI OPIEKUŃCZE I REHABILITACJA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

15 września 2021

Wzrastająca liczba osób w podeszłym wieku powoduje, iż coraz więcej osób z tej grupy wiekowej potrzebuje specjalistycznej pomocy w codziennym życiu. Wielu z nich prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe. Działania instytucji społecznych powinny być skoncentrowane na możliwości ułatwiania codziennego funkcjonowania osobom starszym poprzez dostęp do  usług społecznych (jakimi są między innymi usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w ms. zamieszkania). Zwiększają one bowiem zdolność oraz gotowość osób starszych i niesamodzielnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju wychodząc naprzeciw wzrastającym potrzebom zapewnienia osobom starszym pomocy i opieki realizuje Projekt ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowany w ramach  Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Realizacja założeń projektowych obejmuje okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych, minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie  w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju obejmuje  wsparciem osoby z terenu gminy Buska-Zdroju oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślica, Stopnica, Pacanów, Nowy Korczyn).

50 osób w ramach Projektu korzysta z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Obejmują one zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych (sprzątanie, pranie, zakupy, sporządzanie posiłków), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

30 Uczestników Projektu dodatkowo korzysta z usług usprawniająco–rehabilitacyjnych. Usługi te świadczone w miejscu zamieszkania dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Uczestnicy Projektu mają zapewnioną również:

 • organizację dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej;
 • wsparcie psychologiczne;
 • opiekę doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • opiekę pracownika socjalnego.

Wszystkie usługi świadczone w ramach w/w Projektu są bezpłatne.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.pcpr.busko.pl, pod nr tel. 41 234 56 81 lub
w Biurze Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Busku  Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: USŁUGI OPIEKUŃCZE I REHABILITACJA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Informacja o wynikach

15 września 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

14 września 2021

Załączniki

 

 

1. Zaproszenie do złożenia Oferty cenowej  pobierz

2. Oferta cenowa pobierz

3.  Klauzula informacyjna RODO  pobierz

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Biuletyn Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej nr 1/2021 - "Bezpieczna Przyszłość" - wsparcie Domów Pomocy Społecznej w czasie pandemii

13 września 2021

UWAGA STUDENCI !!!

13 września 2021

Nabór wniosków „Aktywny samorząd”  Moduł II

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  ogłasza nabór wniosków na drugie półrocze 2021 roku  w Module II programu "Aktywny samorząd" – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym od dnia 13 września 2021 roku.

Termin zakończenia naboru wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022 upływa 10 października 2021 r.

 

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON) oraz  w siedzibie Centrum   lub drogą pocztową na adres  ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.  W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  w szczególności:

- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie e-PUAP.

Informujemy, że składanie wniosków w systemie SOW umożliwia:

-  otrzymanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia zwiększonego maksymalnie o kwotę 800 zł (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy),

         Szczegółowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Busku- Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. 

 Wnioski do pobrania w zakładce: Programy PFRON- Aktywny samorząd – Aktywny samorząd 2021.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek
Czytaj więcej o: UWAGA STUDENCI !!!

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

6 września 2021

 

 

Załączniki

 

 

 

 

Oferta Cenowa  pobierz

Zaproszenie  pobierz

Klauzula RODO  pobierz

 
Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Informacja

6 września 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Informacja