Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja o wynikach

20 września 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach

Zmiany w pieczy zastępczej. Bardziej rodzinna, mniej instytucjonalna

17 września 2021

Ułatwienie tworzenia nowych rodzin zastępczych, wyższe wynagrodzenia, a także krok milowy w kierunku deinstytucjonalizacji pieczy – wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. To najważniejsze założenia projektu zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Fasada budynku ministerstwa

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ma na celu przede wszystkim poprawę sytuacji rodzin zastępczych – a w efekcie dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w domu biologicznym.

– Jedną z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych zmian jest deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej. Chodzi o to, by dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji, zapewnić prawdziwy dom. Projekt stanowi krok milowy w tym kierunku. To wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Odchodzimy od opieki instytucjonalnej i stawiamy na rozwój rodzinnej pieczy zastępczej – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W szczególnych sytuacjach decyzje wojewody odnośnie do placówek – zgodnie z projektem – powinny być poprzedzone opinią Rzecznika Praw Dziecka.

Ułatwienie tworzenia nowych rodzin zastępczych

 

 

Jednocześnie z zakazem tworzenia nowych placówek projekt przewiduje zmiany ułatwiające tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej i znajdowanie wolnych miejsc. Projektowane przepisy zakładają utworzenie specjalnego rejestru.

Rejestr ma obejmować:

 • wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, z podziałem na dzieci i osoby umieszczone albo przebywające w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej oraz poszczególnych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • wykaz osób posiadających pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • wykaz rodzin zastępczych z podziałem na rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe albo zawodowe,
 • wykaz rodzinnych domów dziecka,
 • wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
 • wykaz osób usamodzielnianych.

Wyższe wynagrodzenia

 

 

To nie wszystko. Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza gwarancję, że wynagrodzenie rodzin zastępczych nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W praktyce oznacza to wzrost minimalnych kwot wynagrodzeń średnio o 35 proc. w stosunku do wysokości dzisiaj obowiązujących.

Urlopy macierzyńskie

 

 

Proponowane rozwiązania dotyczą także m.in. zmiany w uprawnieniach do urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego. I tak pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

A jak jest dzisiaj? Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje rodzicom adopcyjnym, którzy przysposabiają dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

– Celem tych zmian jest promocja rodzicielstwa adopcyjnego, a przede wszystkim wzrostu zainteresowania adopcją dzieci starszych. To niezwykle ważne – zaznacza minister Marlena Maląg.

Korzystnymi zmianami, jakie proponuje projekt, są także nowe zasady zatrudniania w rodzinach zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Nowe rozwiązania pozwolą na udzielenie odpowiedniego wsparcia rodzicom wychowującym dzieci z niepełnosprawnościami.

Projekt ustawy po zmianach został skierowany ponownie do uzgodnień międzyresortowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Rzecznika Praw Dziecka.

 

ŹRÓDŁO : https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-pieczy-zastepczej-bardziej-rodzinna-mniej-instytucjonalna

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aneta Chwalik
Czytaj więcej o: Zmiany w pieczy zastępczej. Bardziej rodzinna, mniej instytucjonalna

BEZPŁATNA POWIATOWA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

15 września 2021

Uprzejmie informujemy, że przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój funkcjonuje bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wspomagającego. Głównym celem działalności Wypożyczalni jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym, niesprawnym ruchowo – mieszkańcom Powiatu Buskiego  powrotu do aktywności psychoruchowej i społecznej oraz przyspieszenie procesu adaptacyjnego poprzez nieodpłatne udostępnienie niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczenie sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia, zawartej pomiędzy Wypożyczalnią a osobą odbierającą sprzęt.

W celu wypożyczenia dostępnego sprzętu należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy w Busku-Zdroju następujące dokumenty:

 1. Wniosek;
 2. Upoważnienie (w przypadku jeśli w swoim imieniu upoważnia się kogoś do odbioru sprzętu rehabilitacyjnego);
 3. Klauzule RODO;
 4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność korzystania z danego rodzaju urządzenia;
 5. Potwierdzenie wpłaty kaucji (wysokość kaucji zależy od rodzaju wypożyczonego sprzętu).

 

Należną kaucję należy wpłacić na konto:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.
Nr konta bankowego: 36 8517 0007 0010 0198 1371 0018

 

Wszystkie w/w dokumenty, wykaz sprzętu  rehabilitacyjnego, ortopedycznego  oraz urządzeń pomocniczych, a także
Regulamin wypożyczalni są dostępne w zakładce 
wypożyczalnia - dokumenty do pobrania

 

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku.
W celu umówienia godziny wizyty prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem telefonu (41) 234 56 81.

 Serdecznie zapraszamy mieszkańców Powiatu Buskiego
do bezpłatnego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w Wypożyczalni.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: BEZPŁATNA POWIATOWA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

USŁUGI OPIEKUŃCZE I REHABILITACJA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

15 września 2021

Wzrastająca liczba osób w podeszłym wieku powoduje, iż coraz więcej osób z tej grupy wiekowej potrzebuje specjalistycznej pomocy w codziennym życiu. Wielu z nich prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe. Działania instytucji społecznych powinny być skoncentrowane na możliwości ułatwiania codziennego funkcjonowania osobom starszym poprzez dostęp do  usług społecznych (jakimi są między innymi usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w ms. zamieszkania). Zwiększają one bowiem zdolność oraz gotowość osób starszych i niesamodzielnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju wychodząc naprzeciw wzrastającym potrzebom zapewnienia osobom starszym pomocy i opieki realizuje Projekt ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowany w ramach  Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Realizacja założeń projektowych obejmuje okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych, minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie  w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju obejmuje  wsparciem osoby z terenu gminy Buska-Zdroju oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślica, Stopnica, Pacanów, Nowy Korczyn).

50 osób w ramach Projektu korzysta z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Obejmują one zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych (sprzątanie, pranie, zakupy, sporządzanie posiłków), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

30 Uczestników Projektu dodatkowo korzysta z usług usprawniająco–rehabilitacyjnych. Usługi te świadczone w miejscu zamieszkania dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Uczestnicy Projektu mają zapewnioną również:

 • organizację dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej;
 • wsparcie psychologiczne;
 • opiekę doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • opiekę pracownika socjalnego.

Wszystkie usługi świadczone w ramach w/w Projektu są bezpłatne.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.pcpr.busko.pl, pod nr tel. 41 234 56 81 lub
w Biurze Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Busku  Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: USŁUGI OPIEKUŃCZE I REHABILITACJA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Informacja o wynikach

15 września 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

14 września 2021

Załączniki

 

 

1. Zaproszenie do złożenia Oferty cenowej  pobierz

2. Oferta cenowa pobierz

3.  Klauzula informacyjna RODO  pobierz

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Biuletyn Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej nr 1/2021 - "Bezpieczna Przyszłość" - wsparcie Domów Pomocy Społecznej w czasie pandemii

13 września 2021

UWAGA STUDENCI !!!

13 września 2021

Nabór wniosków „Aktywny samorząd”  Moduł II

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju  ogłasza nabór wniosków na drugie półrocze 2021 roku  w Module II programu "Aktywny samorząd" – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym od dnia 13 września 2021 roku.

Termin zakończenia naboru wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022 upływa 10 października 2021 r.

 

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON) oraz  w siedzibie Centrum   lub drogą pocztową na adres  ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.  W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest  w szczególności:

- posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie e-PUAP.

Informujemy, że składanie wniosków w systemie SOW umożliwia:

-  otrzymanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia zwiększonego maksymalnie o kwotę 800 zł (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy),

         Szczegółowe informacje można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Busku- Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. 

 Wnioski do pobrania w zakładce: Programy PFRON- Aktywny samorząd – Aktywny samorząd 2021.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Edyta Borek
Czytaj więcej o: UWAGA STUDENCI !!!

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

6 września 2021

 

 

Załączniki

 

 

 

 

Oferta Cenowa  pobierz

Zaproszenie  pobierz

Klauzula RODO  pobierz

 
Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Informacja

6 września 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska
Czytaj więcej o: Informacja

Zajęcia z logopedą i trenerem biofeedback

2 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w ramach Projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uczestnicy Projektu mogą skorzystać z terapii logopedycznej oraz treningu biofeedback.

Rekrutacja Kandydatów do udziału w Projekcie ma charakter ciągły.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu 
pod numerem telefonu: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518 lub w siedzibie Centrum przy ul. Boh. Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

 

 

Dodane przez: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Zajęcia z logopedą i trenerem biofeedback

Usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu wrześniu 2021

2 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina    w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu wrześniu  2021 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

 10.09.2021 r. (piątek)       w godz. 14:00-18:00
24.09.2021 r. (piątek)       w godz. 14:00-18:00

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług
terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta:

Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój
Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Usługi terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu wrześniu 2021

Usługi terapeuty rodzinnego w miesiącu wrześniu 2021

1 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina    w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty rodzinnego w miesiącu wrześniu  2021 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

 23.09.2021 r. (czwartek)       w godz. 15:30-17:30
30.09.2021 r. (czwartek)       w godz. 15:30-17:30

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług terapeuty rodzinnego,
który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta:
Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój
Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Usługi terapeuty rodzinnego w miesiącu wrześniu 2021

Usługi lekarza psychiatry w miesiącu wrześniu 2021 roku

1 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina   w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi lekarza psychiatry w miesiącu wrześniu  2021 roku będą świadczone w następujących terminach:                       

 14.09.2021 r. (wtorek)       w godz. 11:30-13:30
     28.09.2021 r. (wtorek)          w godz. 11:30-13:30

Zapraszamy osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług lekarza psychiatry, który przyjmuje
w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Busku-Zdroju.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234-56-87 lub (41) 234-56-90 lub osobiście
w siedzibie Centrum, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Czytaj więcej o: Usługi lekarza psychiatry w miesiącu wrześniu 2021 roku

„RODZINA W CENTRUM”

1 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju informuje, iż wraz ze Stowarzyszeniem „Rodzina - Wspólna Troska” przystąpiło do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 041 912,48 zł, przy czym kwota dofinansowania stanowi 952 086,08 zł przy wkładzie własnym w wysokości 89 826,40 zł.

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu będzie poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny dla 642 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Buskiego. Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych poprzez wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider w Projekcie „Rodzina w Centrum” będzie realizowało wsparcie w ramach dwóch zadań:

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Kowalczyk
Czytaj więcej o: „RODZINA W CENTRUM”

Usługi prawnika w miesiącu wrześniu

1 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Rodzina    w Centrum” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

  - w miesiącu wrześniu  2021 roku będą świadczone w następujących terminach:

                        16.09.2021 r. (czwartek)       w godz. 13:00-17:00

                        20.09.2021 r. (poniedziałek) w godz. 10:00-14:00

                        21.09.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-17:00

                        28.09.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-17:00

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój. Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Czytaj więcej o: Usługi prawnika w miesiącu wrześniu