Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wsparcie osób niesamodzielnych …

22 stycznia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju od dnia 01.04.2020 realizuje Projekt ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowany w ramach  Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Realizacja założeń projektowych obejmuje okres od 01.04.2020r. do 31.03.2022r.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych,minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszenie kompetencji  opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju obejmuje  wsparciem osoby z terenu gminy Buska-Zdroju oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślica, Stopnica, Pacanów, Nowy Korczyn).

W ramach Projektu 50 osób korzysta z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Odbiorcami usług są osoby niesamodzielne, które  z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Przez usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania należy rozumieć między innymi: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych pomoc w załatwianiu spraw  urzędowych, osobistych, czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pielęgnację zaleconą przez lekarza.  

Dodatkowo 30 Uczestników Projektu korzysta z usług usprawniająco–rehabilitacyjnych. Usługi te świadczone w miejscu zamieszkania dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Uczestnicy Projektu mają zapewnioną również:

 • organizację dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej;
 • wsparcie psychologiczne;
 • opiekę doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • opiekę pracownika socjalnego.

Ponadto przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju funkcjonuje Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, doposażona w ramach Projektu w sprzęt nowej generacji.  Sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze mogą Państwo wypożyczyć zgodnie z Regulaminem Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego na Wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego (wniosek można pobrać ze strony internetowej: www.pcpr.busko.pl lub otrzymać w siedzibie Centrum). Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 234 56 81 lub w Biurze Projektu.

Wszystkie w/w usługi są bezpłatne.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia” zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku  Zdroju, pod numerem telefonu:  /041/234 56 81 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

7 maja 2021

Niepełnosprawność dotyka osoby w różnym wieku i miewa różny charakter, w dużym stopniu wpływając na możliwości uczestniczenia w normalnym życiu. Osoby niepełnosprawne na skutek wypadków lub chorób czy z powodu dysfunkcji genetycznych mają wiele problemów z przystosowaniem się do zaistniałej sytuacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wiedząc jaką w tym wypadku nieocenioną rolę  odgrywa sprzęt rehabilitacyjny oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.

 Oferowany Sprzęt rehabilitacyjny stanowiący własność Powiatu Buskiego, zakupiony został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Projektów: „Nowy Zawód - Nowy Start”, „Rodzina Wspólna Troska”  oraz „Lepsze Oblicze Życia”. Sprzęt rehabilitacyjny jest dostępny dla potrzebujących mieszkańców powiatu buskiego, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Centrum przy ul. Bohaterów Warszawy 120.
Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych odbywa się na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego konieczność korzystania z danego rodzaju urządzenia.

Wykaz sprzętu  rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz terapeutycznego a także Regulamin wypożyczalni są dostępne w zakładce – Wypożyczalnia

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  (41) 234 56 81

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG WYPOŻYCZALNI !

Dodany przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska
Przejdź do - Podpisanie umowy na realizację Projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”

Podpisanie umowy na realizację Projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum”

4 maja 2021

Dnia 26 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Departament Wdrażania Europejskiego reprezentował Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Renata Janik - Wicemarszałek  Województwa Świętokrzyskiego. W imieniu Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisała Pani Aneta Chwalik – Dyrektor PCPR w Busku-Zdroju oraz Pan Artur Polniak – Skarbnik  Powiatu Buskiego.

Projekt realizowany będzie przez Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku-Zdroju
pełniącego rolę Lidera oraz Partnera: Stowarzyszenie „Rodzina - Wspólna Troska”. Całkowita wartość projektu wynosi 1 041 912,48 zł, przy czym kwota dofinansowania stanowi 952 086,08 zł przy wkładzie własnym w wysokości 89 826,40 zł. Okres realizacji Projektu: od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu będzie poprawa jakości funkcjonowania systemu pomocy rodzinie poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny dla 642 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Buskiego. Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych poprzez wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Lider w Projekcie „Rodzina w Centrum” będzie realizowało wsparcie w ramach dwóch zadań:

 1. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który oferuje: wsparcie osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz borykającymi się z problemami poprzez:

- możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy psychologicznej;

- możliwość skorzystania z porad lekarza psychiatry;

- bezpłatnych porad prawnych;

- zapewnia natychmiastowego schronienie osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

 1. Centrum Dla Rodzin – będzie pełnić rolę miejsca gdzie będą realizowane usługi specjalistyczne odpowiadające potrzebom i problemom klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez realizację poradnictwa specjalistycznego:

- prowadzenie zajęć pedagogicznych o charakterze socjoterapeutycznym;

- trening biofeedback;

- zajęcia logopedyczne;

Działania partnera - Stowarzyszenia Rodzina – Wspólna Troska

Działania profilaktyczno-edukacyjne dla klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej – to  formy wsparcia zaplanowane dla Uczestników Projektu, którzy są klientami Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez:

- zajęcia z karate

- warsztaty z samoobrony 

- kurs pierwszej pomocy

- wyjazdy warsztatowe edukacyjno-profilaktyczno- integracyjne

Dodany przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska

informacja

26 marca 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Monika Garbaczewska

Usługi prawnika

25 marca 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika  - w miesiącu kwietniu  2021 roku będą świadczone w następujących terminach:

06.04.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-16:00

13.04.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-16:00

20.04.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-16:00

         21.04.2021 r. (środa)            w godz. 12:00-14:00           

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika,
który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, Ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.
Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń

Prosto z Serca - Rodzina Zastępcza

23 marca 2021

 

Prosto z Serca - Rodzina Zastępcza

Przejdź do - Bramka termowizyjna do pomiaru temperatury oraz lampy bakteriobójcze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Bramka termowizyjna do pomiaru temperatury oraz lampy bakteriobójcze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

18 marca 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zakupiło bramkę termowizyjną do pomiaru temperatury oraz lampy bakteriobójcze.

W związku z zagrożeniem koronawirusem, które potwierdzone zostało przez Światową Organizację Zdrowia poprzez ogłoszenie pandemii koronawirusa, istniała konieczność zakupu ww. urządzeń w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie bezpieczeństwa Uczestników Projektu, jak i kadry merytorycznej.

Bramka detekcyjna przystosowana do przeprowadzenia pomiaru temperatury przechodzących osób gwarantuje wysoką skuteczność oraz bezpieczeństwo dla kontrolowanych osób. W czasach zagrożenia epidemiologicznego m.in. COVID-19 rutynowa, szybka i bezdotykowa kontrola temperatury ciała jest konieczną procedurą zapewniającą bezpieczeństwo. Czuły detektor natychmiast zareaguje na temperaturę powyżej 37°C
i automatycznie poinformuje o tym poprzez wyświetlacz LED oraz komunikat. Jest to niezbędne narzędzie do prawidłowej realizacji projektu przy tak szerokiej grupie docelowej i licznych formach wsparcia (wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne, terapia logopedyczna, biofeedback itp.) zwłaszcza w okresie wysokiego ryzyka ze strony chorób zakaźnych.

Ponadto zakupione lampy bakteriobójcze to nowoczesne urządzenia do kompleksowej sterylizacji i dezynfekcji przedmiotów i powierzchni. Promieniowanie UV-C, jako sposób eliminacji koronawirusa, rekomendowane jest m.in. przez Światową Organizację Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. To skuteczne rozwiązanie neutralizujące szkodliwe wirusy, bakterie i inne drobnoustroje. Lampy UV-C przepływowo oczyszczają powietrze w pomieszczeniach, w których mogą przebywać ludzie, skutecznie zmniejszają ryzyko zakażenia.

W związku z powyższym, prosimy od razu po wejściu do budynku PCPR o wykonanie pomiaru temperatury poprzez przybliżenie nadgarstka lub czoła na odległości 2-5 cm do specjalnego czujnika znajdującego się po prawej stronie bramki.

Centrum ma nadzieję, iż dzięki zastosowaniu tych urządzeń każdy Uczestnik Projektu będzie czuł się bezpiecznie.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

10 marca 2021

Dodany przez: Magdalena Kowalska

Usługi lekarza psychiatry w miesiącu marcu 2021

25 lutego 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego
w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi lekarza psychiatry - w marcu 2021 roku będą świadczone w następujących terminach:

 • 03.03.2021r. (środa) – od 9:30 do 12:00;
 • 17.03.2021r. (środa) – od 9:30 do 12:00.

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług psychiatry, który przyjmuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień na ul. Stefana Batorego 11A, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie:

(41) 234 56 87; (41) 234 56 90.

Dodany przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przypomina o możliwości skorzystania z poradnictwa:

25 lutego 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma-Bednarska

Usługi prawnika w miesiącu marcu 2021

23 lutego 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego
w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika

                 - w miesiącu marcu  2021 roku będą świadczone w następujących terminach:

                        02.03.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-15:30

                        05.03.2021 r. (piątek)           w godz. 10:00-12:00

                        09.03.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-15:30

                        23.03.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-15:30

                        24.03.2021 r. (środa)             w godz. 12:00-14.00 

                        30.03.2021 r. (wtorek)          w godz. 13:00-15:30

                       

Zapraszamy  osoby zainteresowane  do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń

Informacja o wynikach

17 lutego 2021

Magdalena Kowalska

Informacja dla Wykonawców nr 1

15 lutego 2021

Magdalena Kowalska

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM

11 lutego 2021

Magdalena Kowalska

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

10 lutego 2021

Magdalena Kowalska

Informacja dla Wykonawców nr 1

2 lutego 2021

Magdalena Kowalska