Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych.

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych.

16 września 2020

W dniu 11 września 2020r. odbyły się Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” skierowanego do członków pieczy zastępczej. Współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Przedstawienia teatralne odbyły się w Sanatorium Marconi w Sali Konferencyjnej.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Smodrzewska
Czytaj więcej o: Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych.
Przejdź do - Szkolenie 27 rodziców zastępczych z powiatu buskiego z zakresu: „Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej”.

Szkolenie 27 rodziców zastępczych z powiatu buskiego z zakresu: „Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej”.

17 września 2020

W dniu 15 września 2020r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyło się szkolenie 27 rodziców zastępczych z powiatu buskiego z zakresu: „Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej”. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” skierowanego do członków pieczy zastępczej. Współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Szkolenie przeprowadzili wykładowcy z Fundacji Bonum Humanum - Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku - dr hab. prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko, socjolog Agnieszka Taper i prezesa Fundacji Leszek Roszczenko.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Beata Smodrzewska
Czytaj więcej o: Szkolenie 27 rodziców zastępczych z powiatu buskiego z zakresu: „Wzmacnianie poczucia satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej”.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

23 września 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju przypomina, że dzięki realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

              W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej mieszkańcy powiatu buskiego mogą nieodpłatnie skorzystać z:

 • pomocy psychologicznej,
 • pomocy socjalnej,
 • pomocy psychiatrycznej,
 • pomocy terapeuty uzależnień/terapeuty pracującego z osobami stosującymi   przemoc,
 • grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,
 • grupy wsparcia dla młodzieży.

 Pamiętajmy, że każdy z nas możne znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej.

Jeśli:

 • Jesteś osobą doznającą przemocy lub świadkiem przemocy,
 • Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, narkotykami lub innymi uzależnieniami,
 • trudno jest Ci poradzić sobie z bólem po stracie bliskiej osoby,
 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
 • doświadczasz choroby, z którą sobie nie radzisz,
 • niepokoi Cię to, co dzieje się w Twoim związku/ małżeństwie/ rodzinie,
 • borykasz się z problemami życiowymi i nie wiesz jak sobie z nimi poradzić,
 • utraciłeś sens życia…

 

Przyjdź, wspólnie poszukamy rozwiązania.

Informacje na temat oferowanego wsparcia można uzyskać pod nr telefonu:
41 234 56 87, 41 234 56 90

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma-Bednarska

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

23 września 2020

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma-Bednarska

Warsztaty „Szkoła dla Rodziców”

24 września 2020

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w warsztatach wychowawczych „Szkoła dla Rodziców”. Zajęcia prowadzone są przez specjalistę ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie/Trenera Szkoły dla Rodziców i Wychowawców – mgr Agnieszką Stoińską. Program dedykowany jest osobom dorosłym chcącym nawiązać głębsze i cieplejsze relacje ze swoimi dziećmi. Nadrzędnym celem warsztatów jest wspieranie rodziców  w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 16.00. Rodzice, uczestniczący  w warsztatach „Szkoła dla Rodziców”, mają możliwość w czasie trwania spotkań pozostawienia dzieci pod opieką pedagoga w Centrum dla Rodzin. Taka forma wsparcia skierowana do dzieci, zapewniała rodzicom swobodny i satysfakcjonujący udział w zajęciach.


Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu 41 234 5687, 41 234 56 90.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma-Bednarska

Usługa lekarza psychiatry w październiku

1 października 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi lekarza psychiatry w październiku, listopadzie oraz grudniu będą świadczone w następujących terminach:

07.10.2020 r. (środa) w godz. 09.30-12:00

21.10.2020 r. (środa) w godz. 10.00-12.00

04.11.2020 r. (środa) w godz. 09.30-12.00

18.11.2020 r. (środa) w godz. 10.00-12.00

02.12.2020 r. (środa) w godz. 09.30-12.00

09.12.2020 r. (środa) w godz. 10.00-12.00

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług psychiatry, który przyjmuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,
ul. Stefana Batorego 11A, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90.

Dyżur prawnika - październik

25 września 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika w miesiącu październiku będą świadczone w następujących terminach:

                        01.10.2020 r. (czwartek)      w godz. 09.30-14.30

                        08.10.2020 r. (czwartek)     w godz. 09.30-12.30

                        12.10.2020 r. (poniedziałek)w godz. 09.15-12.15

                        16.10.2020 r. (piątek)           w godz. 15.30-18.30

                        23.10.2020 r. (piątek)           w godz. 15.30-18.30

                        30.10.2020 r. (piątek)           w godz. 15.00-18.00
                 

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika

, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 370 81 87; (41) 234 56 90; 506 187 518.

Dodany przez: Magdalena Kowalik Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Przejdź do - Hostel Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Hostel Ośrodka Interwencji Kryzysowej

1 października 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonuje Hostel.

Pobyt w Hostelu jest formą pomocy mającą na celu przezwyciężenie sytuacji kryzysowej poprzez zapewnienie czasowego schronienia, pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej oraz specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc/terapeuty uzależnień. Osobom przebywającym zapewnia się również podstawowe potrzeby bytowe w tym: wyżywienie, środki higieny osobistej i środki czystości.

Do Hostelu przyjmowane są osoby, które znajdują się w sytuacji kryzysowej m. in. doznające przemocy oraz w sytuacjach losowych takich jak: pożar domu, powódź itp.

w Hostelu mogą przebywać osoby:

 • zamieszkujące powiat buski,
 • osoby pełnoletnie,
 • dzieci pozostające pod opieką prawnego opiekuna,
 • osoby zdolne do samoobsługi.

Osobom korzystającym z Hostelu pomagamy w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej m. in poprzez aktywną współpracę z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, policji, oświaty, sądu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
41 234 56 87, 41 234 56 90

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma-Bednarska

Usługi terapeuty uzależnień/ specjalisty do pracy z os. stosującymi przemoc w rodzinie

2 października 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi terapeuty uzależnień/ specjalisty do pracy z os. stosującymi przemoc w rodzinie w miesiącu październiku, będą świadczone w następujących terminach:

 

07.10.2020 r. (środa) w godz. 14:30-18:30

14.10.2020 r. (środa) w godz. 14:30-18:30

21.10.2020 r. (środa) w godz. 14:30-18:30

28.10.2020 r. (środa) w godz. 14:30-18:30

 

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług usługi terapeuty uzależnień/ specjalisty do pracy z os. stosującymi przemoc w rodzinie,
który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta,
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.
Wizytę można ustalić telefonicznie: (41) 234 56 87; (41) 234 56 90;

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Izabela Stępień

Monitoring usług w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia”

6 października 2020

W ramach rozpoczętego w dniu 01.04.2020 r. Projektu ,,Lepsze Oblicze Życia” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju na bieżąco monitoruje realizację usług opiekuńczych oraz usług usprawniająco-rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania Beneficjentów. Do Projektu zostało zakwalifikowanych 50 mieszkańców gminy Busku-Zdrój oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślicy, Stopnicy, Pacanowa, Nowego Korczyna), które z powodu wieku, choroby lub braku predyspozycji do podejmowania codziennych czynności wymagają wsparcia. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości – utrzymanie kontaktu z otoczeniem. Spośród ww. osób - 30 Uczestników Projektu korzysta z usług usprawniająco- rehabilitacyjnych, które obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wykonane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Monitoring ma na celu sprawdzanie efektywności usług opiekuńczych oraz usług usprawniająco- rehabilitacyjnych, a także wczesne wykrywanie problemów, podejmując odpowiednie działania w celu ich rozwiązania bądź ostatecznie – wyeliminowania, mając na celu poprawę funkcjonowania rodzin i podnoszenie poziomu życia mieszkańców Powiatu Buskiego biorących udział w Projekcie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia
w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia”
zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju,
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój,
pok. nr 8, tel. /041/ 234 56 81.

 

Projekt ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Anna Syska

Centrum dla Rodzin

6 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje,
iż Centrum dla Rodzin w dniach 07.08, 10.08 oraz 11.08.2020 r. będzie nieczynne.
Centrum funkcjonuje w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego
w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy od środy w godzinach 7:30-13:30.

Usługi prawnika w miesiącu sierpniu

28 lipca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 usługi prawnika w miesiącu sierpniu będą świadczone w następujących terminach:

 

                        06.08.2020 r. (czwartek)      w godz. 15.00-18.00

                        20.08.2020 r. (czwartek)      w godz. 09.00-13.00

                        21.08.2020 r. (piątek)          w godz. 15.00-18.00

                        26.08.2020 r. (środa)         w godz. 13.00-18.00

                        28.08.2020 r. (piątek)           w godz. 15.00-18.00

                       

Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z nieodpłatnych usług prawnika, który przyjmuje w siedzibie Beneficjenta
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Wizytę można ustalić telefonicznie:
(41) 370 81 87; (41) 234 56 90; 506 187 518

Dodany przez: Magdalena Kowalik, Przekazała do publikacji: Dorota Boroń
Przejdź do - Warsztaty wychowawcze dla matek

Warsztaty wychowawcze dla matek

17 lipca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, że dnia 13.07.2020 r. odbyły się warsztaty wychowawcze dla matek, które podjęły temat wpływu grupy rówieśniczej na rozwój, wychowanie i kształtowanie się tożsamości dziecka. Warsztaty prowadzone są przez pedagoga oraz psychologa w Hufcu ZHP im. 1000-lecia Państwa Polskiego na ul. Leszka Marcińca 4 w Busku-Zdroju. Do udziału zapraszamy wszystkie matki wychowujące dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z terenu powiatu buskiego.

Kolejne warsztaty planowane są na termin 17.08.2020 r.

Dodany przez: Magdalena Kowalik, Przekazała do publikacji: Dominika Anioł
Przejdź do - Centrum dla Rodzin

Centrum dla Rodzin

14 lipca 2020

W ubiegły piątek dzieci z naszej świetlicy w Centrum dla Rodzin brały udział w atrakcjach organizowanych przez Hufiec ZHP. Pogoda dopisała i wszyscy świetnie się bawili. Harcerze zaprosili nas do wspólnej zabawy, udziału we wspinaczce oraz tańcach. Zapraszamy dzieci do odwiedzania świetlicy mieszczącej się w Centrum dla Rodzin w Hufcu przy ul. Leszka Marcińca 4

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Karolina Wesołowska
Przejdź do - Centrum dla Rodzin

Centrum dla Rodzin

14 lipca 2020

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, że „Centrum dla Rodzin” w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” (HUFIEC ZHP w Busku – Zdroju ul. Leszka Marcińca 4) w okresie wakacji tj. lipiec i sierpień 2020r.będzie czynne w godzinach od 7.30 do 13.30.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Karolina Wesołowska