Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

12 sierpnia 2021

 

Załączniki

 

 

1. Zaproszenie do złożenia Oferty cenowej  pobierz

2. Oferta cenowa pobierz

3. Załącznik nr 2 do Oferty cenowej  pobierz 

4. Klauzula informacyjna RODO  pobierz

 

 
Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

16 sierpnia 2021

 

Załączniki

 

 

1. Zaproszenie do złożenia Oferty cenowej pobierz

2. Oferta cenowa pobierz

3.  Klauzula informacyjna RODO  pobierz

4. Załącznik nr 2 do Oferty cenowej   pobierz

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska

Informacja o wynikach

18 sierpnia 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

19 sierpnia 2021

Załączniki

 

 

1. Zaproszenie do złożenia Oferty cenowej  pobierz

2. Oferta cenowa pobierz

3.  Klauzula informacyjna RODO  pobierz

 

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

19 sierpnia 2021

Załączniki

 

 

1. Zaproszenie do złożenia Oferty cenowej  pobierz

2. Oferta cenowa pobierz

3.  Klauzula informacyjna RODO  pobierz

 

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska

Podpisanie umowy na Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – usługi usprawniająco-rehabilitacyjne w miejscu zamieszkani dla Uczestników Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia”

3 lipca 2020

W dniu 03.07.2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – usługi usprawniająco-rehabilitacyjne w miejscu zamieszkani dla Uczestników Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). W imieniu Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisał Pan Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR  w Busku-Zdroju natomiast Konsorcjum w składzie SIDROM Sp. z o.o., HIPOLAND Erwin Brachowicz, Magdalena Nowak SMART-KOM reprezentowała Pani Marta Sakwa – Pełnomocnik Konsorcjum. Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych i minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz podnoszenie kompetencji opiekunów osób niesamodzielnych.

Beneficjent Projektu - Powiatowe Centrum Pomocy w Busku Zdroju wsparciem obejmie 75 Uczestników Projektu. Dla 25 osób zostanie przeprowadzone kurs „Opiekuna osoby niesamodzielnej” w formie online – edukacja zdalna. W ramach usługi 50 osób niesamodzielnych skorzysta z pomocy opiekuna osób niesamodzielnych m. in. w zaspokajaniu codziennych potrzeb, przygotowaniu i dostarczeniu posiłków oraz utrzymywaniu porządku i czystości w najbliższym otoczeniu. Dodatkowo 30 Uczestników zostanie objętych usługami usprawniająco–rehabilitacyjnymi w miejscu zamieszkania.

Odebrano dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego.

11 maja 2020

W dniu 11.05.2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju odebrano dostawę nowego sprzętu rehabilitacyjnego.

Sprzęt rehabilitacyjny zakupiono w ramach realizacji Projektu „Lepsze Oblicze Życia” Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych i minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Charakter grupy docelowej oraz zapotrzebowanie na sprzęt rehabilitacyjny potwierdza słuszność i celowość co do ilość i rodzaju zakupionego sprzętu.

Wykaz zakupionego sprzętu do Powiatowej Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego:

  • Łózko rehabilitacyjne – 4 szt.
  • Balkonik wysoki – 5 szt.
  • Wózek inwalidzki – 3 szt.
  • Aparat CPAP – 1

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju przyjętego Uchwałą nr 395/2012 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju. Dzięki doposażeniu wypożyczalni w nowy sprzęt rehabilitacyjny Centrum zwiększy liczbę osób korzystających ze sprzętu, a tym samym ułatwi wielu mieszkańcom Powiatu Buskiego sprawniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, sprzęt rehabilitacyjny jest dostępny dla potrzebujących mieszkańców Powiatu Buskiego od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Centrum ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 8. Informacje pod nr tel. 41 370 81 81, 570 594 062.

 Zapraszamy do korzystania z usług wypożyczalni!

Właśnie ruszyły usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - usługi usprawniająco-rehabiliacyjne

5 sierpnia 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia” współfinansowanego w ramach: Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 właśnie ruszyły usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - usługi usprawniająco-rehabiliacyjne, które świadczone są w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2022 r.

            Usługi opiekuńcze, to między innymi pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, pielęgnacja zalecona przez lekarza oraz w miarę możliwości – utrzymanie kontaktu z otoczeniem. Usługi usprawniająco-rehabilitacyjne dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności Pacjenta, a wykonuje je kadra ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Wsparcie każdego Uczestnika Projektu „Lepsze Oblicze Życia” odbywa się na podstawie indywidualnie przygotowanej ścieżki wsparcia, opracowanej we współpracy z osobą objętą pomocą. Ponadto, dzięki Projektowi Uczestnicy mogą korzystać z wsparcia psychologicznego, opieki doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych, pracownika socjalnego, a także z dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej. Dokładamy wszelkich starań, aby Uczestnicy Projektu jak najmniej odczuwali skutki pandemii koronawirusa i czuli się komfortowo w „nowej codzienności”. Podchodzimy do realizacji usług odpowiedzialnie, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

Osoby zainteresowane taką formą wsparcia prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju pod nr telefonu:  (41) 234-56-86 lub (41) 234-56-81.

Informacja o wynikach

23 sierpnia 2021

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek

Opiekun osoby niesamodzielnej w formie online

21 lipca 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, że w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia” współfinansowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  w dniu 20 lipca 2020 r. rozpoczął się kurs na Opiekuna osoby niesamodzielnej w formie online – edukacja zdalna. Wsparciem zostało objętych 25 Uczestników Projektu z terenu gminy Busko-Zdrój oraz miast gmin miejsko-wiejskich. Wszystkie osoby, które ukończą kurs zostaną zatrudnione do świadczenia usług opiekuńczych w ramach ww. projektu.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska

Spotkanie z Opiekunami Osób Niesamodzielnych

2 października 2020

Dnia 02.10.2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju miało miejsce spotkanie z Opiekunami Osób Niesamodzielnych. Z osobami odgrywającymi kluczową rolę w Projekcie „Lepsze Oblicze Życia” spotkała się Pani Aneta Chwalik- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wraz z Pracownikami oraz Pani Marta Sakwa – Pełnomocnik „SIDROM” Sp. z o.o.

Projekt „Lepsze Oblicze Życia” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Usługami opiekuńczymi w ramach projektu objętych jest 50 osób niesamodzielnych, spośród których ponad połowa posiada orzeczenie w znacznym stopniu niepełnosprawności.

Celem spotkania była dyskusja na temat przebiegu realizowanych usług oraz wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości. W czasie spotkania zaprezentowano również formy wparcia, z których Uczestnik Projektu może skorzystać.

W ramach przedmiotowego Projektu Uczestnik ma możliwość  skorzystania z przewozu samochodem służbowym, dostosowanym do osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim. Samochód został zakupiony w ramach Projektu i zgodnie z Regulaminem w sprawie użytkowania samochodu służbowego marki Opel VIVARO przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju Uczestnicy Projektu mają możliwość skorzystania z tej usługi w celu załatwienia spraw osobistych w:

- placówkach służby zdrowia;

- placówkach realizujących rehabilitację i usprawnienie;

- urzędach i instytucjach publicznych;

- placówkach oświatowych i realizujących obowiązek szkolny lub nauki;

- placówkach sportowych i kulturowych.

Centrum chcąc zapewnić Uczestnikom Projektu kompleksowe wsparcie w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia”  nadmienia, iż zapewniamy również wsparcie psychologiczne w miejscu zamieszkania.

Ponadto przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju funkcjonuje Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, doposażona w ramach Projektu w sprzęt nowej generacji.  Sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze mogą Państwo wypożyczyć zgodnie z Regulaminem Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego na Wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego (wniosek można pobrać ze str. www.pcpr.busko.pl).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju w związku z realizacją usług społecznych: opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, wsparcia psychologicznego, zapewnienia usługi transportu i wypożyczalni sprzętu w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia” oddziałuje na poszczególne obszary życia społecznego, wpływając tym samym na poprawę jakości Państwa funkcjonowania w społeczeństwie.

Zespół Projektowy liczy na zaangażowanie oraz współpracę z osobami świadczącymi usługi w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia”.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska

Zakupiło środki ochronne i środki do dezynfekcji dla Uczestników Projektu

26 maja 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w ramach Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia” współfinansowanego w ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zakupiło środki ochronne i środki do dezynfekcji dla Uczestników Projektu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zakupiło rękawiczki ochronne, maseczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie bezpieczeństwa kadry merytorycznej, jak i Uczestników Projektu. Głęboko wierzymy, iż zakup ww. środków ochrony i do dezynfekcji przyczyni się do prawidłowej i efektywnej realizacji Projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, ochroni zdrowie, a nawet życie Uczestników Projektu i kadry merytorycznej, a także umożliwi osiągnięcie zakładanych w Projekcie wskaźników.

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Magdalena Kowalska
Przejdź do - Wycieczka w góry świętokrzyskie w ramach grupy wsparcia dla młodzieży

Wycieczka w góry świętokrzyskie w ramach grupy wsparcia dla młodzieży

20 sierpnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 17.08.2021 r. odbyła się wycieczka dla dzieci w ramach na grupy wsparcia dla młodzieży. Działanie to finansowane było z Projektu pod nazwą: „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 7:45, gdzie wszyscy uczestniczy wyruszyli w góry świętokrzyskie. Pierwszą z przewidzianych atrakcji było zwiedzenie galerii „Tajemnice klejnotów” w miejscowości Święta Katarzyna. Młodzież miała możliwość poszerzenia swojej wiedzy o geologii, mineralogii i gemmologii w oparciu o eksponaty znajdujące się w galerii. Przewodnik opowiadał o powstawaniu minerałów i ich wykorzystywaniu w różnych dziedzinach. Uświadamiał, jak ważną rolę pełnią one w branży jubilerskiej, rzemiośle artystycznym nauce oraz w przemyśle wysokiej techniki. Dzieci miały możliwość zobaczenia kolekcji minerałów z całego świata, w tym kamieni szlachetnych, nie poddanych obróbce szlifierskiej. Następnym punktem wycieczki był klasztor bernardynek i kościół w Świętej Katarzynie. Przewodnik opowiedział o historii tego miejsca. Dalej uczestniczy wycieczki udali się do Puszczy Jodłowej gdzie zobaczyli kapliczkę i źródełko świętego Franciszka. Następnie wycieczkowicze ruszyli na Łysą Górę - Święty Krzyż. Po zwiedzeniu Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego młodzież udała się na obiad. Po posiłku i odpoczynku wszyscy przeszli szlakiem do Nowej Słupi. Na końcu trasy czekał bus, którym uczestnicy wrócili do Buska-Zdroju.

Dzięki wyjazdowi młodzież miała możliwość zobaczenia nowych miejsc, spędzenia miło czasu oraz lepszego poznania się.

 

Dodany przez Łukasz Drobek, Przekazała do publikacji: Urszula Surma-Bednarska

Informacja o wynikach

19 sierpnia 2021

Dodane przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek

Informacja o wynikach

17 sierpnia 2021

Dodane przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek

Informacja o wynikach

16 sierpnia 2021

Dodane przez: Magdalena Kowalska, Przekazała do publikacji: Aleksandra Piątek